Kirkkoneuvosto johtaa ohjesääntönsä mukaan yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo päätösten laillisuutta ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto myös valmistelee seurakunnan talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen kirkkovaltuustolle. Tehtävälista on pitkä, ja kirkkovaltuusto on myös delegoinut tehtäviä kirkkoneuvostolle.

KIRKKONEUVOSTO 2023-2024

Pelkonen Mikko, puheenjohtaja p. 050 3871640

Huppunen Henna, varapuheenjohtaja p. 040 740 2398

Aalto Lilli

Mäntynen Timo

Niinipuu Maria

Nikula Juha

Nordman Jari

Ojala Veikko

Tähti Anu

Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 3 luvun mukaisesti

10 § Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvosto, jollei toisin säädetä tai määrätä:

1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;

2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;

3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;

4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

11 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Kirkkoneuvosto ei saa panna kirkkovaltuuston päätöstä täytäntöön, jos se on tehty virheellisessä järjestyksessä, kirkkovaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastainen. Asia on viipymättä saatettava kirkkovaltuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1) hankinnasta, jos kirkkovaltuusto ei ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;

4) irtaimen omaisuuden lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 10.000 euroa:

5) metsän, maa-aineksen ja turpeen myynnistä;

6) kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta;

7) vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut;

8) myydä seurakunnan irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä 40.000 euroa;

9) hyväksyä seurakunnassa maksettavat toimituspalkkiot;

10) vahvistaa henkilökunnan lomakauden lomajärjestelyt ja merkitsee ne tiedoksi papiston osalta.

 

Kirkkoneuvosto ottaa viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhteeseen, jollei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 ja 12 §:stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virka perustaessaan pidättänyt täyttämistä itselleen.

(KL 10:1 vrt. 9:1)