Tietosuojaseloste Iitin seurakunnan luottamushenkilörekisteristä

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Iitin seurakunta

Eerolantie 1, 47400 Kausala

khvirasto(at)evl.fi

 040 8484323

Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Iiris Mäenpää, iiris.maenpaa(at)evl.fi, 050 387 1644

Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

Seurakunnan luottamuselinten koolle kutsuminen ja yhteydenpito.

Minkä takia seurakunta saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklat

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Minkälaisia henkilötietoja seurakunta käsittelee?

Iitin seurakunnassa on käytössä selainpohjainen luottamushenkilörekisteri, jossa ylläpidetään seurakunnan ja vastuuryhmien sekä toimikuntien luottamushenkilöiden tietoja seuraavasti:

 • sukunimi ja etunimet
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • ammatti
 • valitsijayhdistys
 • erityisruokavalio
 • lupa sähköiseen tiedoksiantoon
 • lupa tietojen julkaisemiseen seurakunnan internetsivuilla
 • luottamuselimet, joihin henkilö kuuluu jäsenenä/puheenjohtajana/varapuheenjohtajana tai varajäsenenä

Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

Luottamushenkilöiden tiedot saadaan seurakuntavaalien tuloslistauksista, luottamuselinten päätöksistä ja luottamushenkilöiden antamista omista ilmoituksista. Luottamushenkilöt ilmoittavat tiedot sähköisellä sovelluksella, tarvittaessa voidaan käyttää paperimuotoista lomaketta.

Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

Luottamushenkilörekisteriin tallennetut tiedot säilytetään pääsääntöisesti pysyvästi. Ajantasaiset tiedot henkilön yhteystiedoista säilytetään voimassaoloajan. Säilyttämistarvetta arvioidaan vähintään viiden vuoden välein. Pysyvästi säilytettävään rekisteriin ei talleteta osoite- eikä henkilötunnustietoja.

Minne tietoja luovutetaan?

Luottamushenkilötietoja luovutetaan pääsääntöisesti vain seurakunnan omaan sisäiseen käyttöön, kokousaineistojen monistamista ja postittamista varten yhteistyökumppanille, tuomiokapitulille sekä luottamushenkilöille keskinäistä yhteydenpitoa varten.

Luottamushenkilöiden yhteystiedot ja kuvat julkaistaan seurakunnan nettisivuilla, jos luottamushenkilö on antanut siihen luvan.

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

Sinulla on oikeus:

 • pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
 • peruuttaa antamasi suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseesi
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.
 • Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön asioimalla seurakunnassasi. Samalla saat henkilökohtaista opastusta ja neuvoja oikeuksiesi käyttämisestä. Asiointi on aina tehtävä henkilökohtaisesti, joten varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja(at)om.fi

 1. 6 6700    

Tietosuojavastaavan yhteystieto:

lahti.tietosuoja(at)evl.fi