KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
Aika Maanantaina 15. kesäkuuta 2020 klo 18.00 – 19.40


Paikka Seurakuntakeskus, Kausala


Läsnä

Ikonen Veikko puheenjohtaja
Aalto Lilli varsinainen jäsen
Kausalainen Marja varsinainen jäsen
Lehtinen Esa varsinainen jäsen
Leino Eira varsinainen jäsen
Lonka Hannu varsinainen jäsen
Matilainen Päivi varsinainen jäsen
Metsäpelto Eila varsinainen jäsen
Mikkola Timo varsinainen jäsen
Niinipuu Maria varsinainen jäsen
Nuutinen Harri varsinainen jäsen
Pasila Olli varsinainen jäsen, saapui klo 18.43
Peltola Maiju varajäsen
Pethman Raili varsinainen jäsen
Similä Pauli varsinainen jäsen
Tervo Elisa varajäsen
Viitala Leena varsinainen jäsen
Väinölä Hannu varsinainen jäsen
Mäenpää Iiris sihteeri


Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra
Haaraoja Johanna, seurakuntapastori


Poissa

Jaakola Pasi varsinainen jäsen
Pasonen Jarno varsinainen jäsen
Saarelma Markku varsinainen jäsen


KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
11 §
Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, minkä jälkeen kokous julistettiin alkaneeksi.


KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
12 §
Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 1.6.2020 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 28.5. – 15.6.2020. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 11.6.2020.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KV päätös:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla.
Läsnä oli 18 valtuutettua, joista 16 varsinaista jäsentä ja 2 varavaltuutettua.


PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
13 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan keskiviikkona 17.6.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
KV päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 17.6.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –
12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Similä ja Eila Metsäpelto.


KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
14 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
KV päätös:
Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.


TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019
15 §
Tilintarkastuskertomus liite 1.
Kirkkoneuvosto 18.5.2020 § 62:
”Tilintarkastajat ovat huhtikuussa 2020 suorittaneet seurakunnan tilien ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2019 ja jättäneet tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajat eivät jättäneet erillistä muistiota tarkastuksesta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 yhdessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkko-valtuustolle hyväksyttäväksi.
Talouspäällikön muutettu päätösehdotus:
Merkitään tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 tiedoksi. Esitetään tilintarkastuskertomus yhdessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle tiedoksi.
KN päätös:
Talouspäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Merkitään tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 tiedoksi.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.


IITIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019
16 §
Ehdotus Iitin seurakunnan toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi vuodelta 2019 liite 2.
Kirkkoneuvosto 16.3.2020 § 40:
”Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen.
Yhteistyötoimikunta kokoontuu 4.3.2020 antamaan lausunnon toimintakertomuksesta ja tilinpäätök-sestä vuodelta 2019. Toimikunnan lausunto esitellään kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1. Hyväksytään 47.560,88 euron ylijäämää osoittava tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2019.
2. Jätetään tilinpäätös tilintarkastusyhteisölle tarkistettavaksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
3. Esitetään kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämä siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.
Yhteistyötoimikunta 4.3.2020 § 19:
”Yhteistyötoimikunta tutustui toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen vuodelta 2019. Todettiin toimintakertomus ja tilinpäätös hyvin laadituksi. ”
KN päätös:
Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekstiosaan tehtiin pieni tarkennus ja Rahastosijoitustaulukko korjattiin.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
- kirkkovaltuusto hyväksyisi 47.560,88 euron ylijäämää osoittava tilinpäätöksen vuodelta 2019;
- vahvistaisi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
- päättäisi tilikauden ylijäämän siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.
- päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2019.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin talouspäällikön tekemä lisäys tilinpäätösosaan koronatilanteesta kohtaan 1.8. tilintarkastajan antaman suosituksen mukaisesti.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL (1054/1993) 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.


SEURAKUNTATYÖN VÄLIESIMIESTASON PURKAMINEN
17 §
Kirkkoneuvosto 16.3.2020 § 38:
”Seurakuntatyön esimiesrakenteen väliporras on työntekijöiden vähentyessä käynyt epätarkoituk-senmukaiseksi. Diakoniatyössä kappalainen on yhden diakoniatyöntekijän esimies ja kasvatus-työssä seurakuntaopastori on (normaalitilanteessa) 3,5 kasvatustyöntekijän esimies. Asiasta on keskusteltu seurakunnan luottamushenkilöiden kesken strategian laatimisen yhteydessä, sekä työntekijöiden kesken kehityskeskusteluissa, työntekijäkokouksessa 5.2. ja yhteisessä työkokouk-sessa 12.2.2020.
Koska väliportaan esimiestyö on monilta osin satunnaista, siihen liittyvien taitojen ylläpitäminen syö turhaan väliesimiesten voimavaroja ja aiheuttaa henkilökunnan toiminnassa ajoittain epäselvyyttä. Samalla olisi toivottavaa, että kappalainen ja seurakuntapastori voisivat tukea työalojaan enemmän mm. omalla teologisella asiantuntemuksellaan sekä suorittavan työn kautta. Viranhaltijoiden vaihtu-essa esimiestehtävien sisäistäminen vaatii myös oman aikansa, ja esim. kasvatustyön sektorilla kirkkoherra on vastannut esimiestyöstä viime kesäkuusta asti.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntatyön väliesimiesrakenteesta luovutaan. Jatkossa seurakun-tatyötä tekevien työntekijöiden esimiehenä toimii kirkkoherra. Pappien työalajako säilyy ennallaan (kappalaisella diakoniatyö ja seurakuntapastorilla kasvatustyö). Annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi, että työalasta vastaavan teologin johtosääntö on samalla lakkautettu.
KN päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntatyön väliesimiesrakenteesta luovutaan. Jatkossa seura-kuntatyötä tekevien työntekijöiden esimiehenä toimii kirkkoherra. Pappien työalajako säilyy ennallaan (kappalaisella diakoniatyö ja seurakuntapastorilla kasvatustyö). Annetaan kirkkovaltuus-tolle tiedoksi, että työalasta vastaavan teologin johtosääntö on samalla lakkautettu 4.4.2020 lukien.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntatyön väliesimiesrakenteesta luovutaan. Jatkossa seurakunta-työtä tekevien työntekijöiden esimiehenä toimii kirkkoherra. Pappien työalajako säilyy ennallaan (kappalaisella diakoniatyö ja seurakuntapastorilla kasvatustyö). Annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi, että työalasta vastaavan teologin johtosääntö on samalla lakkautettu 4.4.2020 lukien
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti
Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, 050 387 6140
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

SARILAN TESTAMENTTIRAHASTOSÄÄNNÖN MUUTOS
18 §
Ehdotus Sarilan testamenttirahastonsäännöksi liite 3
Kirkkoneuvosto 16.3.2020 § 39:
”Sarilan testamenttirahaston säännön päivittäminen on tullut tarpeelliseksi hallintorakenteen uudistamisen myötä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Esitetään kirkkovaltuustolle Sarilan testamenttirahaston säännön hyväksymistä.
KN päätös:
Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Esitetään kirkkovaltuustolle Sarilan testamenttirahaston säännön hyväksymistä.
KV päätös:
Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja samalla kumottiin aikaisempi testamenttisääntö.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL (1054/1993) 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.


HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN
19 §
Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2019 annettu 22.10.2019 liite 4
Kirkkoneuvosto 18.5.2020 § 64:
”Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmaston- muutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty
80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnit- tämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon. Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä. Suositus 1: Öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.
2.10.2019 alkaen suunnitteilla olevat järjestelmämuutoshankkeet: - haku 1.7.2020 mennessä, lainvoimainen päätös suunnitelmien hyväksymisestä (kirkkovaltuusto tai muu asiassa toimi- valtainen elin), arvio kokonaiskustannuksista ja muutoksen kuvauksesta tarvitaan liitteeksi - jaettava summa arviolta noin 700 000 euroa * isot seurakuntataloudet, noin 5 % kustannuksista * keskisuuret seurakuntataloudet, noin 15 % kustannuksista * pienet seurakuntataloudet, noin 30 % kustannuksista.
Iitin seurakunta katsotaan väkilukunsa perusteella pieneksi (alle 6000), joten avustusmäärä tulisi olemaan noin 30 %.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 §:
”Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjes- tyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallinto- tehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäviksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta;
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet;
6) valmistella kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat; sekä
7) valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuus.
Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:
1) hankinnasta, jos kirkkovaltuusto ei ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;
2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennus- tyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;
3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin;
Kirkkovaltuuston työjärjestys 13 §
KL 9:3 Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa asioissa, jotka koskevat
1) kirkon ja siihen kuuluvien rakennusten rakentamista tai 14 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua
korjaamista, siunauskappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssi-keskuksen rakentamista taikka hautausmaan perustamista tai laajentamista;
2) kiinteän omaisuuden luovuttamista; tai
3) uuden viran perustamista.
Kirkkovaltuusto kokoontuu 15.6.2020 seuraavan kerran. Kirkkovaltuuston päätöksistä on 30
pv:n valitusoikeus, joten kirkkovaltuuston päätökset eivät ole vielä 1.7. lainvoimaisia.
Kirkkohallituksen yleiskirjeen perusteella tarvitaan hiilineutraalisuusavustuksen anomiseen lainvoimainen päätös. Kirkkovaltuuston kirkkoneuvostolle delegoimassa päätösvallassa ei
mainita avustuksen hakemista. Toisaalta katsotaanko kirkon lämmitysmuodon muutos kirkkovaltuuston päätettäväksi asiaksi. Määräenemmistö tarvitaan alistettavassa muutoksessa, jota lämmitysmuodon muutos ei ole. Voitaisiinko tässä yhteydessä katsoa, että kirkkoneuvosto voisi päättää avustuksen hakemisesta.
Kirkon ja siunauskappelin lämmitysmuodon muutos ei sisälly vuoden 2020 investointisuun- nitelmaan, joten kustannusten selvittyä tullaan hakemaan lisämäärärahaa vuoden 2020 inves- tointisuunnitelmaan kirkkovaltuustolta.
Molemmat investoinnit ovat tarpeellisia nyt toteuttaa niihin saatavan huomattavan avustuksen vuoksi. Ilmastonmuutoksen vuoksi joutuisimme kuitenkin lähivuosina siirtymään polttoöljystä, johonkin hiilineutraalisempaan lämmitysmuotoon. Lämmitysmuodon muutos olisi myös osa ympäristödiplomi-hanketta, joka on tarkoitus toteuttaa, kunhan kirkkohallitus vahvistaa uudet kriteerit syksyllä 2020.
Kiinteistötyöryhmä 5.5.2020
”Talouspäällikkö ja seurakuntamestari tapasivat 29.4. kirkkohallituksen energianeuvojan diplomi-insinööri Bengt Avellan. Tapaamisessa käytiin läpi kirkon ja siunauskappelin lämmitysmuodon muutosta ja korjaustarpeita hiilineutraalisuus avustusta varten. Avellan mukaan siunauskappeli on hyvässä kunnossa monilta osin. Hän ehdotti lämmitysjärjestelmän muuttamista ilma-vesikiertoisella lämpöpumpulla (kustannusarvio noin 40.000 €). Ei kannattanut maalämpöä, koska lämmitystehontarve on niin suuri, että tarvittaisiin monta lämpökaivoa (kustannus noin 100.000 €). Lämpökaivojen sijoittaminen hautausmaa-alueelle tuo hankkeeseen omat haasteensa. Avellan kertoi, että hiilineutraalisuus avustuksia on haettu vähän, joten kirkkohallitus tulee korottamaan avustusprosenttia noin 50 – 60 %:iin. hankekustannuksista. Avustuksen liitteeksi tarvitaan kustannusarvio ja suunnitelma lämmitysjärjestelmän muutoksesta. Talouspäällikkö selvittää vielä tarkemmin, mitä kustannuksia avustusanomukseen voi sisällyttää.
Kiinteistötyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle hiilineutraalisuusavustuksen hakemista sekä siunauskappelin että kirkon lämmitysjärjestelmän muuttamiseksi hiilineutraalisemmaksi ilma-vesikiertoisella lämpöpumpulla.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1. Päätetään, että kirkkoneuvosto voi hakea kirkkovaltuuston puolesta hiilineutraalisuusavustusta kirkkohallitukselta.
2. Päätetään hakea hiilineutraalisuusavustusta kirkkohallitukselta kirkon ja kirkonkylän siunaus-kappelin lämmitysmuodon muutokseen polttoöljystä ilma-vesikiertoisella lämpöpumpulla toteutettuun lämmitysmuotoon.
3. Annetaan tehdyt päätökset kirkkovaltuustolle tiedoksi 15.6.2020 kokouksessa, jossa esitellään kustannusarviot
4. Valtuutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan kirkkoneuvoston puolesta avustushakemus kesäkuun 2020 aikana.
Käsittely:
Keskusteltiin kirkkoneuvoston valtuuksista hakea avustusta. Mietittiin hiilineutraalisuusavustuksen hakemisen tiukkaa aikataulua ja tarvittavien suunnitelmien laajuutta sekä toteuttamisaikataulua.
Talouspäällikön muutettu päätösehdotus:
1. Todetaan, että kirkkoneuvosto voi hakea hiilineutraalisuusavustusta kirkkohallitukselta
kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohdan 3 perusteella sekä Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen nojalla kirkkohallituksen yleiskirje 11/2020 24.3.2020.
2. Päätetään hakea hiilineutraalisuusavustusta kirkkohallitukselta kirkon ja kirkonkylän siunaus-kappelin lämmitysmuodon muutokseen polttoöljystä ilma-vesikiertoisella lämpöpumpulla toteutettuun lämmitysmuotoon.
3. Annetaan tehdyt päätökset kirkkovaltuustolle tiedoksi 15.6.2020 kokouksessa, jossa esitellään kustannusarviot
4. Valtuutetaan talouspäällikkö allekirjoittamaan kirkkoneuvoston puolesta avustushakemus
kesäkuun 2020 aikana.
KN päätös:
Talouspäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus:
Annetaan tehdyt päätökset kirkkovaltuustolle tiedoksi 15.6.2020 kokouksessa, jossa esitellään kustannusarviot.
KV päätös:
Olli Pasila saapui kokoukseen hankeselvityksen esittelyn aikana.
Talouspäällikkö esitteli Esmitek Oy:n laatiman hankeselvityksen sekä kustannusarviot siunaus- kappelin ja kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksesta. Hankeselvitys liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.
Käytiin vilkas keskustelu kirkkoneuvoston asettaman kiinteistötyöryhmän työskentelyn tuloksista ja jäätiin odottamaan kiinteistöselvityksen valmistumista sekä mahdollisen iltakoulun järjestämistä kiinteistöjen määrän vaikutuksista seurakunnan jäsenkadon lisääntyessä vuoteen 2040 mennessä. Todettiin, että kiinteistötyöryhmä tekee ehdotuksen kiinteistöstrategiasta kirkkoneuvostolle selvitys- ten valmistuttua.
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen kirkkoneuvoston tekemät päätökset.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644 ja Kirkkohallituksen energia-
neuvoja, diplomi-insinööri Bengt Avellan, puh. 050 688 1618
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.


MUUT ASIAT
20 §
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi, ettei muita asioita esitetty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.


MAHDOLLISET ALOITTEET
21 §
Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi, ettei aloitteita tehty.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.


TIEDOTUSASIAT
22 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
KV päätös:
Merkittiin tiedoksi että:
- Kirkkoherra tiedotti koronatilanteeseen liittyneistä valmisteluista, toimenpiteistä, varautumisesta ja tilanteen hellittäessä myös rajoitteiden asteittaisesta höllentämisestä. Keskusteltiin sallituista henkilömääristä eri tiloissa ja tilaisuuksissa.
- Valtuutettu Lehtinen tiedusteli tiedotuksesta Etelä-Suomen Sanomissa ja samalla keskusteltiin seurakuntalehden tilanteesta. Kirkkoherra kertoi, ettei enää olla mukana Kouvolan seurakunta- yhtymän seurakuntalehdessä. Keskusteltiin mahdollisuudesta liittyä Lahden seurakuntayhtymän toimittamaan Kirkonseutu -lehteen.
- Valtuutettu Mikkola pyysi talouspäällikköä kertomaan vanhalla hautausmaalla toteutetusta puiden kaatamisesta. Talouspäällikkö kertoi puiden kaatamisen liittyvän valmistelutöinä kirkon kiviaidan kunnostukseen. Kiviaidan kunnostuksen tarjouskilpailu päättyy ensi viikolla ja kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa heinäkuun aikana.
- Talouspäällikkö tiedotti verotulojen kertymisestä toukokuussa. Verotulot olivat laskeneet edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna 6,1 % ja alkuvuonna verotuloja oli kertynyt 2,6 % vähemmän verrattuna edelliseen vuoden vastaavaan aikaan nähden.
- Talouspäällikkö tiedotti kirkkohallituksen antaneen uudet oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus- mallit. Tämän kokouksen valitusosoitus annetaan uusien mallien mukaisena.
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.


VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
23 §
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi, jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa veisattiin virsi 548 ja lausuttiin yhdessä Herran siunaus.


Veikko Ikonen                               Iiris Mäenpää
puheenjohtaja                              sihteeri


Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 15.6.2020 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Kausalassa 17.6.2020


Pauli Similä                                   Eila Metsäpelto


Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.6. - 17.7.2020.