IITIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2020

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Tiistaina 11. helmikuuta 2020 klo 19.00 – 19.53

Paikka Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Ikonen Veikko puheenjohtaja

Aalto Lilli varsinainen jäsen

Jaakola Pasi varsinainen jäsen
Kausalainen Marja varsinainen jäsen
Laaksonen Tuula varajäsen
Lehtinen Esa varsinainen jäsen
Leino Eira varsinainen jäsen
Lonka Hannu varsinainen jäsen
Matilainen Päivi varsinainen jäsen
Metsäpelto Eila varsinainen jäsen
Niinipuu Maria varsinainen jäsen
Nikula Juha varajäsen
Nuutinen Harri varsinainen jäsen
Pasila Olli varsinainen jäsen
Pethman Raili varsinainen jäsen
Saarelma Markku varsinainen jäsen
Tervo Elisa varajäsen
Viitala Leena varsinainen jäsen
Väinölä Hannu varsinainen jäsen
Mäenpää Iiris sihteeri

Lisäksi Pelkonen Mikko, kirkkoherra

Hinkkuri Joni, Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry, paikalla klo 19.15 – 19.25

Poissa

Mikkola Timo varsinainen jäsen

Pasonen Jarno varsinainen jäsen
Similä Pauli varsinainen jäsen

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

1 §

Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, jossa veisattiin virsi 259: 1,3 ja 5, minkä jälkeen kokous julistettiin alkaneeksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 §

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 23.1.2020 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 23.1. – 11.2.2020. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 10.2.2020.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua, joista 16 varsinaista jäsentä ja 3 varavaltuutettua.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

3 §

Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan torstaina 13.2.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

KV päätös: Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 13.2.2020 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Jaakola ja Tuula Laaksonen.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4 §

Puheenjohtajan päätösehdotus: Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös: Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

IITIN SEURAKUNNAN METSÄSUUNNITELMA 2019 – 2028

5 §

Iitin seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2019 – 2028 yhdistelmäsivut liite 1.

Suunnitelmaan voi käydä tutustumassa ennen kokousta taloustoimistossa arkisin klo 9-12.
Joni Hinkkuri esittelee metsäsuunnitelman kirkkovaltuuston kokouksessa.

 

Kirkkoneuvosto 20.1.2020 § 5:
"KJ 10:15
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry:n laatiman Iitin seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2019 – 2028 esittelee kokouksessa Joni Hinkkuri.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käsittelee Iitin seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2019 – 2028 ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KN päätös:
Metsäneuvoja Joni Hinkkuri saapui kokoukseen klo 18.07 esitteli laatimaansa metsäsuunnitelmaa.
Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätettiin kutsua Joni Hinkkuri esittelemään metsäsuunnitelman kirkkovaltuuston kokoukseen 11.2.2020."

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle Iitin seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2019 – 2028 hyväksymistä.

KV päätös: Joni Hinkkuri saapui kokoukseen klo 19.15 ja esitteli laatimaansa metsäsuunnitelmaa. Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644 ja Joni Hinkkuri Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry, puh. 040 049 2088.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMINEN

6 §

Kirkkoneuvosto 20.1.2020 § 18: "Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on tehnyt 25.11.2020 kaksi tarjousta Iitin seurakunnan metsäpalstoille määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustamiseksi.
 

Tarjous koskee tilaa Pappila, Karjettanmäessä (11,5 ha) ja tilaa Sammalkorpi, Sääksjärvellä (4,1 ha). Molemmat METSO elinympäristöt ovat monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää. Alueiden luonnonarvojen turvaamiseksi Kaakkois-Suomen Ely-keskus on tehnyt esityksen 20 -vuoden määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustamisesta, asetettavista käyttöoikeuden rajoituksista ja niistä maksettavista korvauksista. Rauhoitus perustuisi luonnonsuojelulain 25 §:ään.

Tarjoukset esitellään kokouksessa. Alueiden kartat liite 8.

Harri Palo Kirkkohallitus 13.5.2015 : "Suojelualueen perustaminen ei ole alistettava päätös, koska maa jää seurakunnan haltuun."

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 § 3 mom. kohta 6: "Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

6) kiinteää omaisuutta koskevasta vuokrasopimuksesta, jos sitä ei ole alistettava, sekä muusta vuokra- ja käyttösopimuksesta; …"
 

Talouspäällikkö on tiedustellut Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson metsäneuvoja Joni Hinkkurilta tarjotun hinnan soveltuvuutta puustoarvioon verrattuna. Hinkkurin kanta oli, että hinta on käypä molemmissa tarjouksissa.
Luonnonsuojelualueiden perustaminen sisältyi vuoden 2019 investointisuunnitelmaan.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään Ely-keskuksen tekemä tarjous luonnonsuojelualueiden perustamisesta, kirjataan käyttörajoitukset ja hyväksytään tarjottu korvaus. Annetaan päätös kirkkovaltuustolle tiedoksi.
KN päätös:
Talouspäällikkö esitteli tarjoukset määräaikaisen (20 vuotta) luonnonsuojelualueen perustamisesta tiloille Pappila, Karjettanmäessä (11,5 ha) korvaus 72.000 € ja Sammalkorpi, Sääksjärvellä (4,1 ha) korvaus 30.000 €. Hyväksyttiin Ely-keskuksen tekemä tarjous luonnonsuojelualueiden perusta-misesta, kirjattiin käyttörajoitukset ja hyväksyttiin tarjottu korvaus. Annetaan päätös kirkkovaltuustolle tiedoksi. Tarjoukset päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi nro 1 ja 2."

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

KV päätös: Valtuutettu Väinölä ehdotti, että metsästysseuroille, joilla on metsästysvuokrasopimus luonnonsuojelualueella, annettaisiin tiedoksi rauhoitusmääräykset.
Merkittiin tiedoksi määräaikaisen luonnonsuojelualueen perustaminen ja päätettiin antaa rauhoitusmääräykset tiedoksi ko. metsästysseuroille.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644, Joni Hinkkuri Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso ry, puh. 040 049 2088 ja Pekka Jokinen, Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta, puh. 029 202 9240.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MUUT ASIAT

7 §

Puheenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

Valtuutettu Lehtinen iloitsi Iitin seurakunnan siirtymisestä Päijät-Hämeen rovastikuntaan. Hän ilmoitti havainneensa, että Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin nettisivulla ei rovastikuntarajoja esittävä kartta ollut ajan tasalla ja pyysi kirkkoherraa tiedottamaan asiasta tuomiokapitulille.

KV päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MAHDOLLISET ALOITTEET

8 §

Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.

Puheenjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös: Mahdollisia aloitteita ei tehty.