KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
 
Aika    Maanantaina 21. tammikuuta 2019 klo 18.00 – 19:30  
 
Paikka   Seurakuntakeskus, Kausala
 
Läsnä   Ikonen Veikko, puheenjohtaja, Aalto Lilli, Jaakola Pasi, Kausalainen Marja, Lehtinen Esa, Leino Eira, Lonka Hannu,  Matilainen Päivi,  Metsäpelto Eila, Niinipuu Maria, Nuutinen Harri, Pasila Olli, Pasonen Jarno, Peltola Maiju, Pethman Raili, Saarelma Markku, Similä Pauli,  Viitala Leena, Väinölä Hannu,  Mäenpää Iiris, sihteeri
 
Lisäksi   Pelkonen Mikko, kirkkoherra
 
Poissa   Mikkola Timo  varsinainen jäsen 
 
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS      

1 §

Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, jossa veisattiin virsi 340, minkä jälkeen kokous julistettiin alkaneeksi. Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Eila Metsäpelto, joka johti puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja oli valittu. (KJ 8:5)
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2 §  

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 14.1.2019 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.  Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 14.1. – 21.1.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 21.1.2019.    Puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
KV päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua, joista 18 varsinaista jäsentä ja 1 varavaltuutettua.
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

3 § 

Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja  tarkistetaan torstaina 24.1.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
 
KV päätös: Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.1.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –     12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Similä ja Markku Saarelma.
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN       

4 §    

Puheenjohtajan päätösehdotus: Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
 
 KV päätös:
 Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi. 
 
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA

5 §

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen (18) mukaan valtuuston on valittava ensimmäisessä kokouksessa vaalilautakunta, johon kuuluu kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta toimii tarvittaessa äänten laskijoina.
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys:  Kirkkovaltuusto suorittaa vaalilautakunnan vaalin.
 
 KV päätös: Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin vuosiksi 2019 – 2022 yksimielisesti seuraavat   jäsenet: Varsinainen jäsen  Varajäsen   Pasila Olli   Aalto Lilli  Mesäpelto Eila  Mikkola Timo  Lehtinen Esa   Saarelma Markku   

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

6 §

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. (KJ 8:2)
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys:  Kirkkovaltuusto toimittaa puheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019-2020.
 
KV päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti Veikko Ikonen.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

7 §

Kirkkoneuvoston päätösesitys:  Kirkkovaltuusto toimittaa edellä olevan perusteella varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019-2020.
 
KV päätös: Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin yksimielisesti Esa Lehtinen.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

8 §

Kirkkovaltuustolle toimitetaan oheinen kirkkovaltuuston työjärjestys, joka on hyväksytty vuonna 1994.
 
Puheenjohtajan päätösesitys:  Valittu puheenjohtaja siirtyy johtamaan kokouksen puhetta.  Kirkkovaltuusto hyväksyy oheisen työjärjestyksen. Liite 1.
 
KV päätös: Keskusteltiin kirkkovaltuuston työjärjestyksestä ja todettiin, että laki pykälät ovat vuodesta 1994 muuttuneet, eivätkä kaikilta osin viittaukset vastaa lakia. Valtuutettu Pasila esitti toivomusponnen, että työjärjestys annettaisiin uudelleen valmisteltavaksi kirkkoneuvostolle. 
 
Kirkkovaltuusto hyväksyi toivomusponnen yksimielisesti ja päätti antaa kirkkovaltuuston työjärjestyksen kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. 


KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITO JA SIHTEERIN TEHTÄVÄT

9 §

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin päätä.
 
Puheenjohtajan päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää kirkkovaltuuston pöytäkirjanpidosta ja sihteerin tehtävien hoidosta.
 
KV päätös: Kirkkovaltuuston sihteeriksi vuosiksi 2019 – 2022 valittiin talouspäällikkö. 
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

10 §

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja ja ohjesäännön mukainen jäsenmäärä (7 jäsentä).  Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkko- valtuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. (KL 10:2) Kirkkoneuvoston jäsenen täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi 2019-2020.
 
KV päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019-2020 valittiin Harri Nuutinen.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA

11 §

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman Iitin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä. Kirkollisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu (KL 23:8). Kiintiöperiaate koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen ei kuitenkaan tarvitse olla samaa sukupuolta.
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten vaalin vuosiksi 2019-2020.
 
KV päätös: Kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2019 - 2020 valittiin yksimielisesti: Aalto Lilli, Matilainen Päivi, Niinipuu Maria, Pasila Olli, Metsäpelto Eila, Mikkola Timo ja Saarelma Markku.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALINTA 

12 §

Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan on eri vaalilla valittava varapuheenjohtajalle ja jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. 
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto suorittaa kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaisten varajäsenten vaalin vuosiksi 2019-2020.
KV päätös: Kirkkoneuvoston varajäseniksi vuosiksi 2019 - 2020 valittiin yksimielisesti: Jaakola Pasi  (Nuutinen Harri), Alaharju Mailis  (Aalto Lilli), Lonka Hannu  (Matilainen Päivi), Pethman Raili (Niinipuu Maria), Similä Pauli (Pasila Olli), Kausalainen Marja (Metsäpelto Eila), Pasonen Jarno (Mikkola Timo) ja  Leino Eira  (Saarelma Markku)
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
JOHTOKUNTIEN TAI TYÖALATIIMIEN ASETTAMINEN 

13 §

Iitin seurakunnassa on aiemmin ollut käytössä Kirkkolain luvun 10 § 4 mukaisesti neljä johtokuntaa: Kasvatusasiain, Diakoniatyön, Musiikki- ja jumalanpalveluselämän sekä Lähetystyön johtokunnat. Johtokunnat on valittu kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston toimintakaudeksi, siis ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden alussa. Kirkkojärjestyksen luvun 10 § 4 mukaisesti kirkkoneuvosto voi asettaa tilapäisiä tehtäviä varten toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Seurakunnan käytössä oleva strategia-asiakirja ehdottaa ”vuoden 2019 aloittavan kirkkovaltuuston harkittavaksi, että johtokuntatyöskentelyä kehitetään nykyiseltä pohjalta tai muodostetaan työalakohtaisia tiimejä työntekijöiden tueksi esimerkiksi seuraavalla tavalla: - Lähetystiimi (koollekutsujana lähetyssihteeri) - Diakoniatiimi (koollekutsujana diakoniatyöntekijä) - Musiikkitiimi (koollekutsujana kanttori) - Julistustiimi (koollekutsujana kappalainen) - Kasvatustiimi (koollekutsujana seurakuntapastori)
 
Kirkkoneuvoston alaisina tiimit voivat ottaa halutessaan kantaa samoihin asioihin kuin johtokunnat, mutta tehtävä olisi hyvä määritellä riittävän väljästi: Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa työalan toimintaa yhdessä viranhaltijan kanssa. Viranhaltija kutsuu tiimin koolle tarvittaessa (2-4 kertaa vuodessa). Kokouksesta laaditaan muistio (kirkkoneuvostolle)… myös toimintasuunnitelma ja -kertomus tulee käsitellä tiimin kokouksessa.”
 
Kirkkoneuvoston päätösesitys: Kirkkovaltuusto päättää, asetetaanko seurakuntaan vuosille 2019-2020 johtokunnat vai työalakohtaiset tiimit seuraavan esityksen mukaisesti. Vaihtoehto A: Neljä johtokuntaa, kuten aikaisemminkin. (1) Kasvatusasiain, (2) Diakoniatyön, (3) Musiikki- ja  jumalanpalveluselämän sekä (4) Lähetystyön johtokunnat. Johtokunnat valitaan seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa. Vaihtoehto B: Viisi työalakohtaista tiimiä, esim. (1) Lähetystiimi (koollekutsujana nuorisotyönohjaajalähetyssihteeri), (2) Diakoniatiimi (koollekutsujana diakonian viranhaltija), (3) Musiikkitiimi (koollekutsujana kanttori), (4) Julistustiimi (koollekutsujana kappalainen), (5) Kasvatustiimi (koollekutsujana seurakuntapastori). Tiimit valitsee kirkkoneuvosto ja niiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa ko. työalan toimintaa yhdessä vastaavan viranhaltijan ja muiden työntekijöiden kanssa.
 
KV päätös: Kirkkovaltuutetuille oli jaettu pöydälle toiminnan työntekijöiden vetoomus tiimien perustamiseksi, kaikkien johtokuntien johtosäännöt.  Kirkkoherra Mikko Pelkonen esitteli aloituspuheenvuorossa ja perusteli monisanaisesti lähinnä vaihtoehdon B valitsemista. Kirkkoherra vetosi hyväksyttyyn strategiaan, hallinnon keventämiseen, monista eri ohje- ja johtosääntöjen laatimisen vähenemisen, sihteerintyön vaativuuden, työajan riittämättömyyden ja työntekijöiden vähäisen määrän valjastamisen hallintotöihin, toiminnan työntekijöiden tekemään vetoomukseen sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöhön. Kirkkoherra toivoi, ettei hyvin menneiden seurakuntavaalien into pääsisi laskemaan tiimien perustamisen myötä. Tiimien toimintaa ei olisi tarkoitus rajata ohjesäännöin, vaan tiimit antaisivat panoksensa työn kehittämiseen vapaamuotoisemmin. Tiimien valinnalla ei olisi tarkoitus kaventaa luottamuselinten toimivaltuuksia. 
 
Valtuutettu Lehtinen esitti kannatuspuheen vaihtoehdon A valitsemiseksi. Lehtinen ehdotti sihteerintyön siirtämistä maallikolle. Lehtinen ehdotti 4 johtokunnan valitsemista vuosille 2019 – 2020 ja jäsenten ja puheenjohtajan valitsemista tässä kokouksessa. Lehtinen piti tiimejä virkamiesvetoisina ja riippuvaisina virkamiehen aktiivisuudesta kutsua tiimi koolle. Pelkona hän näki tiimien muodostuvan vain saman henkisten henkilöiden verkostoksi, jolloin valtuutettujen ja sitä kautta äänestäjien ääni ei tule kuuluville. 
 
Valtuutettu Metsäpelto kannatti Lehtisen ehdotusta ja perusteli kantaansa kirkkovaltuuston suurella vaihtuvuudella sekä uusien luottamushenkilöiden vaikeudella päättää näin suurta asiaa heti kauden alussa. 
 
Valtuutettu Nuutinen esitti vaihtoehdon B valitsemista. Nuutinen painotti toiminnan työntekijöiden vetoomusta, jota piti työn asiantuntijoiden laatimana. Nuutinen kehotti luottamaan työntekijöiden näkemykseen ja piti outona, jos luottamushenkilöt vastustaisivat työntekijöiden kantaa. Hän kertoi useiden seurakuntien siirtyneen johtokuntatyöskentelystä tiimityöskentelyyn, mutta ei toisinpäin. Tiimit ovat tätä päivää, jos halutaan uudistua, kuten luottamushenkilökoulutuksessa toivottiin. Nuutinen totesi johtokuntien sääntöjen tarvitsevan päivitystä, jolloin kahden vuoden vuoksi tehtäisiin kaksinkertainen työ, jos kuitenkin mentäisiin tiimeihin jatkossa. Nuutinen piti tiimeissä työskentelyn vapauden takaavan seurakuntalaisille helpomman väylän tulla mukaan seurakunnan hallintoon. 
 
Valtuutettu Jaakola kannatti Nuutisen ehdotusta. Jaakola perusteli kantaansa sillä, että kappalainen ja kirkkoherra ovat aikaisemmin toimineet tiimeissä ja tietävät tiimityöskentelyn edut. 
 
Valtuutettu Matilainen kannatti Nuutisen ehdotusta. Matilainen perusteli kantaansa hallinnon keventämisellä, verkostojen muodostamisen tärkeydellä sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön paranemisella. 
 
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehdyn kaksi kannatettua ehdotusta, vaihtoehdon A: perustetaan johtokunnat ja vaihtoehdon B: perustetaan työalakohtaiset tiimit mukaiset ehdotukset. Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen nimenhuuto äänestys. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: Johtokuntien perustamista kannattavat äänestävät jaa ja työalakohtaisten tiimien perustamista kannattavat äänestävät ei.     Valtuutetut Aalto, Ikonen, Lehtinen, Leino, Lonka, Metsäpelto, Niinipuu, Pasila, Pethman, Saarelma ja Väinölä äänestivät jaa ja valtuutetut Jaakola, Kausalainen, Matilainen, Nuutinen, Pasonen, Viitala ja Peltola äänestivät ei. Valtuutettu Similä äänesti tyhjää.  Äänet laskettiin. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 11 kpl ja ei ääniä 7 kappaletta ja yksi, joka äänesti tyhjää. Ääniä annettiin yhteensä 19 kpl.  Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen perustaa neljä johtokuntaa, kuten aikaisemminkin. (1) Kasvatusasiain, (2) Diakoniatyön, (3) Musiikki- ja jumalanpalveluselämän sekä (4) Lähetystyön johtokunnan. 
 
Valtuutettu Pasila ehdotti johtokuntien jäsenten valintaa tässä kokouksessa. Valtuutetut Saarelma ja Nuutinen kannattivat Pasilan ehdotusta. 
 
Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehdyn kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeavan kannatetun vastaehdotuksen. Kirkkoneuvoston ehdotus: Johtokunnat valitaan seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa ja vastaehdotus: johtokuntien jäsenet valitaan tässä kokouksessa. 

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen nimenhuuto äänestys. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: Johtokunnat valitaan seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa jaa ja johtokuntien jäsenet valitaan tässä kokouksessa kannattavat äänestävät ei.     Valtuutetut Aalto, Ikonen, Kausalainen, Lehtinen, Leino, Lonka, Matilainen, Metsäpelto, Niinipuu, Pasila, Pasonen, Pethman, Saarelma, Similä, Väinölä ja Peltola äänestivät ei ja valtuutetut Jaakola, Nuutinen, Viitala äänestivät tyhjää.  Äänet laskettiin. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen ei ääniä 16 kpl ja kolme, jotka äänestivät tyhjää. Ääniä annettiin yhteensä 19 kpl.  Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen valita johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat tässä kokouksessa.
 
Kirkkovaltuusto valitsi johtokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2019 – 2020 seuraavasti: 

Kasvatusasiain jk     Jp. ja musiikkityön jk  Diakoniatyön jk     Lähetystyön jk

pj.Similä Pauli          pj. Tuomala Eeva         pj. Viitala Leena    pj. Harve Eila
Jäsenet:
Jaakola Sanna             Hukkanen Marja         Arola Seppo                  Alaharju Mailis
Pethman Raili              Korpela Liisa              Kokkonen Maria           Jaakola Pasi
Tervo Elisa                  Lonka Hannu              Matikka Lasse               Kokkonen Maria
Väinölä Hannu             Ojala Veikko              Mikkola Tarja                Similä Pauli
Pasonen Jarno             Pasonen Jarno           Peltola Maiju                 Väinölä Hannu
Söderholm Merja          Leino Eira                  Lehtinen Esa                 Alatalo Liisa

Varajäsenet:

1.Kausalainen Marja     Jaakola Sanna           Alatalo Liisa                 Hannikainen Marja

2.Talja Arja                   Laaksonen Tuula       Alaharju Mailis              Talja Arja

 3. Nikula Juha              Ikonen Veikko           Reiman Heikki               Saarelma Markku 

Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä, vaan kutsutaan järjestyksessä esteellisyytensä ilmoittaneen jäsenen tilalle varajäseneksi.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
MUUT ASIAT

14 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. 
 
Valtuutettu Lehtinen kertoi Iitin kirkkopitäjän täyttävän 2.6.2019 480 vuotta ja toivoi seurakunnan  huomioivan ja järjestävän yhteisen juhlan. Juhlapuhujaksi hän ehdotti keskiaikaluennoitsijaa Tuomas Heikkilää, joka piti juhlapuheen 470 v. juhlassa. 
 
Valtuutettu Metsäpelto ehdotti juhlan järjestettävän yhteistyössä paikallisten yhteisöjen, seurojen (kotiseutuyhdistys, Sjögrenin seura, sukututkimusrinki, kuorot) ja kunnan kanssa juhlan. 
 
Kirkkoherra kertoi juhlavuoden olevan esillä kinkereiden ohjelmassa ja ottavansa mielellään ideoita vastaan juhlan järjestämiseksi. 
 
KV päätös:   Annetaan kirkkoneuvostolle juhla-asia tiedoksi ja toimenpiteitä varten. 
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
MAHDOLLISET ALOITTEET

15 §

Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.
 
  Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. 

 KV päätös:  Aloitteita ei tehty.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
TIEDOTUSASIAT

16 § 

Ilmoitusasiat Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.
 
Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi.   

KV päätös:  Merkittiin tiedoksi että:

- Marja Ainalille on annettu virkamääräys 1.2. – 30.6.2019 Iitin seurakunnan kanttorin viransijaiseksi. 

- Kirkkoneuvosto kokoontuu 28.1.2019 klo 18 ensimmäiseen kokoukseen. 

- Yhteisvastuukeräys aloitetaan Kynttilänpäivänä 3.2. ja kirkkovaltuutettuja kutsutaan osallistumaan keräyksen toimittamiseen. 

- Valtuutettu Pasila muistutti kirkkoneuvoston ja –valtuustonjäseniä sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. 
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

17 § 

uheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi, jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa veisattiin virsi 548 ja kirkkoherra lausui Herran siunauksen.