KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Maanantaina 13. toukokuuta 2019 klo 18.10 19.10

Paikka Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Ikonen Veikko puheenjohtaja

Aalto Lilli varsinainen jäsen

Jaakola Pasi varsinainen jäsen

Kausalainen Marja varsinainen jäsen

Lehtinen Esa varsinainen jäsen

Leino Eira varsinainen jäsen

Lonka Hannu varsinainen jäsen

Matilainen Päivi varsinainen jäsen

Metsäpelto Eila varsinainen jäsen

Mikkola Timo varsinainen jäsen

Niinipuu Maria varsinainen jäsen

Nuutinen Harri varsinainen jäsen

Pasila Olli varsinainen jäsen

Pasonen Jarno varsinainen jäsen

Pethman Raili varsinainen jäsen

Saarelma Markku varsinainen jäsen

Similä Pauli varsinainen jäsen

Viitala Leena varsinainen jäsen

Väinölä Hannu varsinainen jäsen

Mäenpää Iiris sihteeri

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

27 §

Kokous aloitetaan kirkkoherran pitämällä alkuhartaudella, jossa veisattiin virsi 105. Puheenjohtaja julisti kokous alkaneeksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

28 §

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 6.5.2019 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen.

Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 6.5. 13.5.2019. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 9.5.2019.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Todetaan läsnä olevat valtuutetut nimenhuudolla sekä mahdolliset valtuutettujen esittämät esteellisyydet ja päätetään varavaltuutettujen kutsumisesta kokousasioiden käsittelyyn. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KV päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua, joista 19 varsinaista jäsentä.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

29 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan keskiviikkona 15.5.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 12.00.

KV päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 15.5.2019 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Maria Niinipuu ja Eila Metsäpelto.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

30 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi. Valtuutettu Lehtinen kiinnitti huomiota § 32 otsikon sanajärjestykseen.

ALOITE: MUSIIKKIJUHLIEN PUITESOPIMUS

31 §

Kirkkoneuvosto 29.4.2019 § 73:

”Kirkkovaltuutetut Liisa Alatalo ja Maria Luoma-aho tekivät kirkkovaltuustossa 18.12.2018

seuraavan aloitteet: ”Iitin musiikkijuhlat on seurakunnan myötävaikutuksella kehittynyt arvokkaaksi

kulttuuri-tapahtumaksi, jota kuvastavat koti- ja ulkomaalaisten säveltäjien teosten kantaesitykset,

YLE:n välittämät radioinnit joka kansainväliseen levitykseen, ylistävät arvioinnit sekä paikallisesti

että valtakunnallisesti, taiteilijoiden kiittävät arviot juhlilla työskentelyn sekä Iitissä viipymisen

olemuksesta ja kiitokset Laura Mikkolan laatiman ohjelman laaja-alaisuudesta ja

innovatiivisuudesta. Festivaalin kehittäminen on monivuotista työtä. Tämä pätee erityisesti, kun

kyseessä on konserttimusiikkiin nojaava tapahtuma. Siksi esitämme, että Iitin seurakunnan

kirkkoneuvosto käynnistää Iitin Musiikki-juhlayhdistyksen kanssa neuvottelut puitesopimuksesta,

jonka avulla taataan vakaa pohja monivuotiselle yhteistyölle.”

Asiaa on käsitelty vuoden 2018 aikana Iitin musiikkijuhlien hallituksen jäsenen Markku Saarelman,

puheenjohtaja Olli Pasilan, varapuheenjohtaja Hilkka Helmisen sekä taiteellisen johtajan Laura

Mikkolan kanssa. Tuolloin vaatimus puitesopimuksesta on noussut hallituksen edustajien piiristä, ei

Laura Mikkolalta. Kirkkoneuvosto päätti 12.11.2018, ettei puitesopimuksen solmiminen ole

tarpeellista. Musiikkijuhlien hallitus ei ole tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimusta. Aloitteen tekijät

eivät edusta musiikkijuhlayhdistystä, mutta ovat toimineet kirkkovaltuutettuna ja varavaltuutettuna

kaudella 2015-2018.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat ilmaisseet tukevansa toimissaan musiikkijuhlien toteuttamista

Iitin kirkossa, aina kesäkuussa, viikkoa ennen juhannusta. Tästä on merkkinä myöskin se myönteinen

tapa, miten musiikkijuhlien vuosittain (yleensä syksyllä) jättämää anomusta on viety seurakunnan

hallinnossa eteenpäin. (edellinen päätös 12.11.2018 koskien vuoden 2019 musiikkijuhlien

järjestämistä liite 2.) On selvää, että musiikkijuhlien tasoisen tapahtuman toteuttaminen paikkakunnalla

tuo positiivista mainetta myös seurakunnalle. Suuren tapahtuman järjestämisessä on

myös omat haasteensa, puolin ja toisin. Talouspäällikkö on kirjannut oheiseen liitteeseen niitä

haasteita, joita seurakunnan puolelta on asiassa koettu (Liite 3). Tähän saakka asioista on saatu

sovittua yhdessä.

Kirkkojärjestyksen 14 § 2 mukaan ”Uusi kirkko on vihittävä Jumalalle pyhitetyksi huoneeksi. Kun

kirkko on vihitty, sitä saa käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Kirkon käyttämisestä

päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon

käyttöä.” Mikäli kirkkoneuvosto ja kirkkoherra eivät pääse kirkon käytöstä sopimukseen, asia

etenee tuomiokapitulin käsittelyyn.

Musiikkijuhlaorganisaatio ei ole voinut toimittaa kirkkoherralle musiikkijuhlien ohjelmaa ennen sen

julkaisua ja kirkkoneuvostossa tapahtuvaa käsittelyä. Näin ollen kirkkoherra on luottanut taiteellisen

johtajan kykyyn harkita ohjelman sopivuutta kirkkoon. Sen sijaan kirkkoherran toimivaltaa

kaventavan puitesopimuksen laatiminen olisi kirkkojärjestyksen sekä seurakunnan oman toiminnan

ja edun vastaista.

Talouspäällikön ja kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto toivoo, että hyvä yhteistyö seurakunnan ja musiikkijuhlien välillä jatkuu edellisten

vuosien tapaan, ja toteaa, ettei aloitteen mukaiselle puitesopimukselle ole mahdollisuuksia, eikä

tarvetta.

KN päätös:

Kirkkoneuvoston jäsenet toivat esille, että liite nro 3 sisältää virheellistä tietoa. Päätettiin poistaa

liite kokonaan, sen sisältämien virheellisten tietojen vuoksi.

Kirkkoneuvosto toivoo, että hyvä yhteistyö seurakunnan ja musiikkijuhlien välillä jatkuu edellisten

vuosien tapaan. Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvoston ja musiikkijuhlien edustajat

kokoontuvat yhteiseen neuvotteluun välittömästi musiikkijuhlien jälkeen sopiakseen seuraavien

musiikkijuhlien järjestelyistä.”

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi, että kirkkoneuvoston jäsenet toivat esille, että liite nro 3 sisältää virheellistä

tietoa. Päätettiin poistaa liite kokonaan, sen sisältämien virheellisten tietojen vuoksi.

Kirkkoneuvosto toivoo, että hyvä yhteistyö seurakunnan ja musiikkijuhlien välillä jatkuu edellisten

vuosien tapaan. Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvoston ja musiikkijuhlien edustajat kokoontuvat

yhteiseen neuvotteluun välittömästi musiikkijuhlien jälkeen sopiakseen seuraavien musiikkijuhlien

järjestelyistä.

KV päätös:

Merkitään tiedoksi kirkkoneuvoston tekemä päätös, että kirkkoneuvoston ja musiikkijuhlien

edustajat kokoontuvat yhteiseen neuvotteluun välittömästi musiikkijuhlien jälkeen sopiakseen

seuraavien musiikkijuhlien järjestelyistä.

Valtuutettu Pasila kertoi jäävänneensä itsensä kirkkoneuvoston kokouksessa Musiikkijuhlia

koskevan aloitteen käsittelyssä, jota ei ole kirjoitettu pöytäkirjaan. Kirkkoneuvoston pöytäkirjassa oli

tällä kohdin muutakin huomauttamista, mutta Pasila ei tehnyt niistä oikaisuehdotusta. Pasila ehdotti

päätökseen lisättäväksi lauseen: Hyväksyessään kirkkoneuvoston toimenpide-ehdotukset tehdyn

valtuustoaloitteen johdosta kirkkovaltuusto kuitenkin edellyttää, että kirkkoneuvosto korjaa ja

tarkastaa asiasta laaditun virheellisen pöytäkirjan. Pasilan ehdotusta kannattivat Aalto ja Similä.

Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko Pasilan ehdottama lause hyväksyä yksimielisesti

lisättäväksi päätökseen. Valtuutetut kannattivat puheenjohtajan ehdotusta ja lisäys tehtiin. Aloite

katsottiin loppuun käsitellyksi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh 050 387 1640.

Muutoksenhaku: Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom. mukaan hallinnon sisäisestä määräyksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

EHDOTUS KIRKKOVALTUUSTOLLE KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 10 §:SSÄ MÄÄRITELLYIKSI VALTUUKSIKSI

32 §

Kirkkoneuvoston ohjesääntö liite 1.

Kirkkoneuvosto 28.1.2019 § 12:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 10 todetaan:

”… Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä

kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen

päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai

rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen

päättämää rahamäärää; …”

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n

kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset

kirkkovaltuustokauden ajaksi seuraavasti:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 150.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa.

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset kirkkovaltuustokauden ajaksi seuraavasti:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 150.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa.

KV päätös:

Päätettiin muuttaa otsikon sanajärjestys siten, että kirkkovaltuustolle-sana siirretään ehdotus-sanan jälkeen.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640 ja talouspäällikkö/palkkaasiamies

Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018

33 §

Tilintarkastuskertomus liite 2.

Kirkkoneuvosto 29.4.2019 § 24:

Tilintarkastaja on suorittanut seurakunnan tilien ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2018 10.4.2019, josta jätti tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastajat eivät jättäneet erillistä muistiota tarkastuksesta.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 yhdessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 yhdessä täydennettyjen tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan.

IITIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018

34 §

Kirkkoneuvoston ehdotus Iitin seurakunnan toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi vuodelta 2018 liite 3.

Kirkkoneuvosto 25.3.2019 § 61:

Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä

kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden

sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen

liitetietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu 20.3.2019 antamaan lausunnon toimintakertomuksesta ja

tilinpäätöksestä vuodelta 2018. Toimikunnan lausunto esitellään kokouksessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Hyväksytään 3359,11 euron alijäämää osoittava tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2018.

Jätetään se tilintarkastusyhteisölle tarkistettavaksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Esitetään

kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämä siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.

KN päätös:

Talouspäällikkö jakoi aluksi uusitun sivun nro 65 ja kertoi tilintarkastuksessa havaituista korjaustarpeista.

Yhteistyötoimikunta oli kokouksessaan 20.3.2019 korjannut tilastotiedon ja todennut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyvin laadituksi.

Aloitettiin yleiskeskustelu, joka eteni sivu sivulta.

Sivulla 4 kohdassa KV 18.12.2018 todettiin aloitteen käsittelyn yhteydessä, että teksti:

seurakunnalla ei ole tarvetta muuttaa aikaisempaa päätöstä, ei noudata hyvää hallintotapaa ja

kirkkoneuvoston päätöspäivä on virheellinen. Kirkkoneuvosto käsitteli Iitin Musiikkijuhlayhdistyksen

puitesopimusasiaa kokouksessaan 12.11.2018 yhdistyksen aloitteesta, mutta valtuustoaloite

(Alatalo/Luoma-aho) tehtiin vasta 18.12.2018 kirkkovaltuuston kokouksessa, joten tätä aloitetta ei

ole vielä käsitelty. Valtuutettu Saarelma ehdotti tekstin muutettavan muotoon: Asiaa on käsitelty

12.11.2018 kirkkoneuvoston kokouksessa. Aloitetta ei vielä ole käsitelty. Valtuutettu Metsäpelto

kannatti Saarelman ehdotusta.

Todettiin, että tilaisuuksien kävijämäärien kirjaamista tulisi tähdentää. Hyväksyttiin ehdotetut pienet

muutokset ja allekirjoitettiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.

Hyväksytään 3359,11 euron alijäämää osoittava tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2018.

Jätetään se tilintarkastusyhteisölle tarkistettavaksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Esitetään

kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämä siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

- kirkkovaltuusto hyväksyisi 3359,11 euron alijäämää osoittava tilinpäätöksen vuodelta 2018;

- vahvistaisi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;

- päättäisi tilikauden alijäämän siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.

- päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

KV päätös:

Valtuutettu Väinölä kiinnitti huomiota toimintakertomuksen sivulla 65 olevassa taulukossa olevaan yhteenlaskuvirheeseen. Päätettiin korjata yhteenlaskurivillä oleva luku.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 3359,11 euron alijäämää osoittava tilinpäätöksen vuodelta 2018. Vahvisti täydennetyn tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Päätti tilikauden alijäämän siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille. Päätti vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS VUOSILLE 2019 2022

35 §

Tilintarkastajan suostumus liite 4.

Kirkkoneuvosto 29.4.2019 § 80:

”Kirkkoneuvosto 28.1.2019 § 21

”Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta vuosille 2019 –

2022 10:ltä eri yritykseltä. Kolme (3) yritystä on ilmoittanut, etteivät pysty tarjoamaan pyydettyä

tarkastuspalvelua. Tarjouksia on pyydetty 25.1.2019 klo 13.00 mennessä. Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Laaditaan tarjousten avauspöytäkirja, joka esitetään kirkkovaltuustolle.

Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuosiksi 2019 2022.

KN päätös:

Todettiin, ettei määräaikaan mennessä saapunut yhtään tarjousta.

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:

Valtuutetaan talouspäällikkö selvittämään nykyisen tilintarkastusyhteisön (KPMG) mahdollisuutta

jatkaa tilintarkastusta tulevallakin kaudella. Tarvittaessa talouspäällikkö suorittaa kilpailutuksen uudelleen.

Hyväksyttiin yksimielisesti kirkkoherran muutettu päätösehdotus.”

Talouspäällikkö on neuvotellut tilintarkastuksesta vuosille 2019 2022 nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG:n kanssa.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle valittavaksi Iitin seurakunnan lakisääteisen talouden ja hallinnon tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja tilintarkastajaksi suostumuksen antaneen Kati Nikusen.

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle valittavaksi Iitin seurakunnan lakisääteisen talouden ja hallinnon tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja tilintarkastajaksi suostumuksen antaneen Kati Nikusen.

KV päätös:

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644 ja KPMG Oy puh. 020 760 3000.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta.

MUUT ASIAT

36 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MAHDOLLISET ALOITTEET

37 §

Kirkkovaltuutetut voivat jättää aloitteita ja kirkkovaltuusto voi käydä niistä lähetekeskustelun.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Valtuutettu Similä teki kaksi aloitetta. Aloite 1 koski uusille seurakuntalaisille lähetettävää tervetulokirjettä. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1. Aloite 2 koski kirkon kiviaidan kunnostusta. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT

38 §

Ilmoitusasiat

Kirkkovaltuustolle annetaan tiedoksi ajankohtaisia, seurakunnan elämää koskevia asioita.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi että:

- Iitin seurakunta siirtyy Päijät-Hämeen keskusrekisterin jäseneksi vuoden 2020 alusta lukien, mikäli Lahden seurakuntayhtymä hyväksyy kirkkoneuvoston tekemän anomuksen.

- Piispantarkastukseen liittyvä seurantapalaveri pidetään 28.5.2019 klo 16.00 alkaen Heinlahden leirikeskuksessa.

- Iitin seurakunta täyttää 480 vuotta 2.6.2019, jolloin järjestetään juhlajumalanpalvelus ja -tilaisuus yhdessä kunnan kanssa Iitin kirkonkylässä.

- Kirkolliskokous on tehnyt päätöksen hiippakuntarajojen muuttamisesta 2020 vuoden alusta lukien. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan hiippakunnat muodostetaan jatkossa niin, että ne vastaavat maakuntarajoja. Mikkelin hiippakuntaan siirretään mm. Lahden seurakuntayhtymä sekä Asikkalan, Hollolan ja Orimattilan seurakunnat.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS

39 §

Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 §:n mukaisen valitusosoituksen ja julisti kokouksen päättyneeksi, jonka jälkeen hiljennyttiin loppuhartauteen, jossa veisattiin virsi 552 ja lausuttiin yhteinen Herran siunaus.

Veikko Ikonen                             Iiris Mäenpää

puheenjohtaja                             sihteeri

Olemme tarkistaneet kirkkovaltuuston kokouksen 13.5.2019 pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kausalassa 15.5.2019

Maria Niinipuu                           Eila Metsäpelto

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 16.5. 18.6.2019

Mikko Pelkonen

kirkkoherra