IITIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA      3/2018                                                                                

Kirkkovaltuuston kokous

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Keskiviikkona 26. syyskuuta 2018 klo 19.00 – 20.30

Paikka Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä Savelainen Hanna puheenjohtaja

Aalto Lilli varajäsen

Alaharju Mailis varajäsen

Alatalo Liisa varajäsen

Alestalo Riitta varsinainen jäsen

Helminen Virve varsinainen jäsen

Kare Terhi varsinainen jäsen

Korpela Liisa varajäsen

Mäntynen Timo varsinainen jäsen

Nikula Juha varsinainen jäsen

Pasila Olli varsinainen jäsen

Pekkola-Virtanen Minna varsinainen jäsen

Pethman Raili varsinainen jäsen

Saarelma Markku varsinainen jäsen

Similä Pauli varsinainen jäsen

Vaalgamaa Kari varsinainen jäsen

Viitala Leena varajäsen

Mäenpää Iiris sihteeri

Poissa Honko Niina varsinainen jäsen

Ikonen Veikko varsinainen jäsen

Luoma-aho Maria varsinainen jäsen

Mikkola Taina varsinainen jäsen

Nordman Jari varsinainen jäsen

Ristola Juhani varsinainen jäsen

Salonen Irmeli varsinainen jäsen

Lisäksi Pelkonen Mikko, kirkkoherra

KOKOUKSEN AVAUS

28 §

Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi 185:1-3. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

29 §

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 19.9.2018 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 19.9. – 26.9.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 24.9.2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla.

KV päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä

oli 17 valtuutettua, joista 12 varsinaista jäsentä ja 5 varavaltuutettua.

VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

30 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 28.9.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

KV päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 28.9.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00 ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Similä ja Kari Vaalgamaa. 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

31 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

PIISPANTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA

32 §

Piispantarkastuksen johtopäätökset liite 1.

Kirkkoneuvosto 13.8.2018 § 112:

"Piispa Seppo Häkkinen on toimittanut seurakunnassa piispantarkastuksen yhdessä tuomiokapitulin henkilökunnan kanssa ajalla 23.11.2017-24.5.2018. Piispantarkastuksen pöytäkirja liitteineen on saapunut seurakuntaan. Pöytäkirjassa on huomioita seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta, sekä ajatuksia seurakunnan toiminnan kehittämiseksi.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto keskustelee piispantarkastuspöytäkirjasta ja siihen sisältyvistä kehitysehdotuksista. Kirkkoneuvosto antaa pöytäkirjan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

KN päätös:

Keskusteltiin jäsenmäärän kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Ympäristödiplomin hankintaan suhtauduttiin myönteisesti pitkällä aikavälillä. Toivottiin seurakuntapastori Henna Huppusen pastoraalitutkinnon tutkielman antavan tietoa jumalanpalveluselämän rakentamiseksi. Todettiin, että kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat työstäneet työnohjausasiaa. Annetaan johtopäätökset tiedoksi yhteistyötoimikunnalle ja työstetään niitä henkilökunnan yhteisissä palavereissa. Kirkkoneuvosto antaa pöytäkirjan tiedoksi kirkkovaltuustolle."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

KIINTEISTÖTARKASTUKSEN JA HAUTAUSMAIDEN KATSELMUKSEN MUISTIO

33 §

Kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio liite 2.

Kirkkoneuvosto 10.9.2018 § 127:

"Talouspäällikön päätösehdotus. Hyväksytään muistio ja merkitään tiedoksi. Annetaan muistio kirkkovaltuustolle tiedoksi.

KN päätös:

Keskusteltiin kirkonkylän siunauskappelin peruskorjaustarpeesta. Kappelista tulisi teettää kokonaisselvitys, kannattaako vanhan kappelisalin osaa peruskorjata mittavien puutteellisuuksien vuoksi vai purkaa ja rakentaa tilalle monitoiminen uusi osa siunaustilaisuuksia ja muistotilaisuuksien pitoa varten. Muistotilaisuuksia on pidetty seurakuntatalossa, jonka epäkäytännölliset tilat voitaisiin korvata uudella monimuotoisella kappelilla ja yrittää seurakuntatalosta luopumista. Kirkon alttariosan siirtäminen irti seinästä aiheutti keskustelua. Alttarin siirtäminen tulisi myös suunnitella perusteellisesti. Hyväksyttiin muistio pienin korjauksin ja merkittiin se tiedoksi. Päätettiin antaa muistio kirkkovaltuustolle tiedoksi."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi. 

KV päätös:

Keskeisistä asioista kuten alttarin siirtäminen kirkossa ja siunauskappelin peruskorjaus/uusiminen synnyttivät keskustelua puolin ja toisin. Merkittiin kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

MAATILANKAUPPA

34 §

Kauppakirjaluonnos, kahden kiinteistövälittäjän arviot, Harri Lahden ostotarjous ja myyntiesite liitteet 3,4,5,6 ja 7.

Kirkkoneuvosto 10.9.2018 §128:

"Kirkkoneuvosto 29.5.2018 § 102:

"Valtuutettu Vaalgamaa tiedusteli testamenttiasunnon vuokraustilannetta ja maatilan myyntiä.

Talouspäällikkö kertoi vuokralaisen tapaamisesta 30.5.2018 ja mahdollisesta huoneiston vuokrauksesta 1.6.2018 alkaen. Maatilan osalta mietittiin myyntiajankohtaa ja todettiin, että myynti pitäisi saada alulle pian, koska tiedusteluja on tullut runsaasti. Päätettiin, että myynti-ilmoitus julkaistaan kesäkuussa Iitinseudussa, Etelä-Suomen Sanomissa, Helsingin Sanomissa, Oikotie- palvelussa ja seurakunnan kotisivuilla. Tarjouksia pyydetään 3.8.2018 mennessä."

Kirkkoneuvosto 13.8.2018 § 113:

"Maakaupasta seurakunnassa päättää kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksen pohjalta. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamista koskeva kirkkovaltuuston päätös edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä on luovutuksen kannalla. Maakaupasta pyydetään lausunto tuomiokapitulilta ja kirkkohallitus vahvistaa kaupan. 

Maatila on ollut myynnissä ajalla 11.6. – 10.8.2018 sovituissa ilmoituspaikoissa. Tarjousten jättöaikaa on pidennetty 10.8.2018 asti, jotta talouspäällikkö ehtii vastata lomansa jälkeen

tarvittaessa tiedusteluihin ennen lopullista tarjousten jättöaikaa. 6.8.2018 mennessä oli saapunut yksi tarjous. Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan kokouksessa.

Talouspäällikkö on pyytänyt SP-Koti Kausalasta kiinteistöarvion myytävästä tilasta. Kausalan toimisto ei ole yhteydenottopyyntöön vastannut ja arvioitsija on tilattu Kouvolan toimistosta.

Toisena arviona toimii perukirjaa varten pyydetty lausunto. Lausunnot esitellään kokouksessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Suoritetaan tarjousten avaus ja laaditaan tarjoustenavauspöytäkirja, joka liitetään pöytäkirjaan. Päätetään tarjousten käsittelystä. Valtuutetaan talouspäällikkö tarvittaessa laatimaan

kauppakirjaluonnoksen ja aloittamaan kauppaneuvottelut. Päätetään valtuuttaa kirkkoherra Mikko Pelkonen ja talouspäällikkö Iiris Mäenpää allekirjoittamaan tarvittaessa kauppakirjan.

Kauppakirjaluonnos esitellään seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

KN päätös:

Suoritettiin tarjousten avaaminen ja laadittiin tarjousten avauspöytäkirja, joka liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1. Tarjousten avauspöytäkirjan allekirjoittavat kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Keskusteltiin kiinteistövälittäjien tekemistä tilan hinta-arviosta.

Päätettiin suhtautua myönteisesti Harri Lahden tekemään ostotarjoukseen hinnaltaan 205.502,00 €. Annettiin talouspäällikölle tehtäväksi laatia kauppakirjaluonnos seuraavaan kokoukseen. Kauppakirjan allekirjoittajiksi nimettiin kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kauppahinta on kokonaishinta sisältäen puuston. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. Lohkomistoimituksessa Lahtela tila säilyy päätilana ja lohkottava metsä/suo alue liitetään viereiseen seurakunnan omistamaan Katrinaho-tilaan. Maatilan kooksi tulee noin 5 ha. Kahden kiinteistövälittäjän arviot, Harri Lahden ostotarjous ja myyntiesite liitetään kirkkovaltuustolle menevään aineistoon. Jatketaan maatilan kaupan käsittelyä seuraavassa kokouksessa."

Kauppakirjaluonnos liite 2. Kauppakirjan liitteet esitellään kokouksessa.

Talouspäällikkö on käynyt merkitsemässä myytävän kiinteistön rajat ja suorittamassa ostajan kanssa katselmuksen tilalle 30.8.2018. Ostajalla ei ole ollut huomautettavaa kauppakirjaluonnoksesta. 

Talouspäällikön päätösehdotus:

Hyväksytään kauppakirjaluonnos liitteineen sekä kahden kiinteistövälittäjän arviot, Harri Lahden ostotarjous ja myyntiesite liitettäväksi kirkkovaltuustolle menevään aineistoon.

Esitetään, että kirkkovaltuusto hyväksyisi Iitin kunnan Kausalankylässä sijaitsevan tilan Lahtela 2:633 (lohkomismenettelyn jälkeen erotettavaa noin 1 ha alan seurakunnan tilaan Katrinaho 2:434 liitettäväksi) viiden (5) hehtaarin suuruista maatilaa koskevan kaupan ostotarjouksen tehneen Harri Lahden kanssa hintaan 205.502,00 €.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi kaupasta tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi sille kirkkohallituksen vahvistuksen.

KN päätös:

Päätettiin täsmentää kauppakirjan kohtaa 3.6. Rasitteet viimeistä lausetta seuraavasti: Pellot myydään tukioikeuksineen. Tukioikeuksien hallinta on siirretty pellon vuokraajalle vuokra-ajaksi.

Hyväksyttiin maatilan kauppakirjaluonnos täydennettynä liitteineen sekä kahden kiinteistövälittäjän arviot, Harri Lahden ostotarjous ja myyntiesite liitettäväksi kirkkovaltuustolle menevään aineistoon.

Esitetään, että kirkkovaltuusto hyväksyisi Iitin kunnan Kausalankylässä sijaitsevan tilan Lahtela 2:633 (lohkomismenettelyn jälkeen erotettavaa noin 1 ha alan seurakunnan tilaan Katrinaho 2:434 liitettäväksi) noin viiden (5) hehtaarin suuruista maatilaa koskevan kaupan ostotarjouksen tehneen Harri Lahden kanssa hintaan 205.502,00 €.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi kaupasta tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi sille kirkkohallituksen vahvistuksen."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Esitetään, että kirkkovaltuusto hyväksyisi Iitin kunnan Kausalankylässä sijaitsevan tilan Lahtela 2:633 (lohkomismenettelyn jälkeen erotettavaa noin 1 ha alan seurakunnan tilaan Katrinaho 2:434 liitettäväksi) noin viiden (5) hehtaarin suuruista maatilaa koskevan kaupan ostotarjouksen tehneen Harri Lahden kanssa hintaan 205.502,00 €.

Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi kaupasta tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi sille kirkkohallituksen vahvistuksen.

KV päätös:

Kauppakirja luonnokseen tehtiin yksi täsmennys kohtaan 3.9 Irtain omaisuus: Myyjä siirtää Kalevi Uskin kuolinpesän puolesta tilatukioikeuksien omistuksen ostajalle. Tilatukioikeuksien hinta on 300 €/ha yhteensä 1500 €, joka sisältyy kauppahintaan. Päätettiin liittää korjattu maatilan kauppakirja pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644.

Muutoksenhaku: Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

ESITYS TULOVEROPROSENTIKSI VUODELLE 2019

35 §

Selvitys verotulojen kehityksestä ja arvio vuoden 2019 tuloista liite 8.

Kirkkoneuvosto 10.9.2018 § 132

"Kirkkolain 15 luku: 2 § (21.12.2012/1011) Kirkollisvero

Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. 

Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.

3 § (21.12.2012/1011)

Tilivelvolliset

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija:

1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 

2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;

3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;

4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan verohallitukselle viimeistään marraskuu alussa. Tuloveroprosentti on vuodesta 2002 ollut 1,65 %.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %.

KV päätös:

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

IITIN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOSILLE 2019-2026

36 §

Ehdotus Iitin seurakunnan strategiaksi 2019 – 2026 "Kristuksen ystävyyttä Iitissä" liite 9.

Kirkkoneuvosto 13.8.2018 § 115:

"Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 82:

"Seurakunnassa on kokoonnuttu strategiatyöskentelyyn yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa nyt kolme kertaa. Huhtikuun 5. päivänä pidetyssä kokoontumisessa luottamushenkilöillä ja työntekijöillä oli mahdollisuus antaa palautetta kirkkoherran koostamasta strategia-asiakirjasta. Lisäksi palautetta on pyydetty sähköpostitse niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole olleet kokoontumisessa paikalla. Palautteen perusteella voidaan todeta, että toiveet strategian rakenteesta, seurakunnan tehtävästä ja vision sisällöstä ovat ristiriitaisia. Toisaalta kirkkolaki ja -järjestys määrittelevät kirkon ja seurakunnan tehtävät (KL 1 § 2, KJ 2-4). 

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja strategia-työryhmälle oman palautteensa laaditusta strategia-asiakirjasta ja keskustelee mahdollisesta asian eteenpäinviemisestä.

KN päätös:

Keskusteltiin vilkkaasti strategian rakenteesta ja sisällöstä. Strategia-asiakirja oli sisällöltään hyvä, mutta melko pitkä. Mietittiin strategian tiivistämistä tai jakamista kahteen osaan, lähinnä tiivistetty strategia ja laajempi selostusosa. Seurakunnan strategian tulisi olla eteenpäin suuntaava ja hengellisyys saisi siinä myös näkyä. Toivottiin selkeästi ymmärrettävää tekstiä ja kokonaisuuden hahmottamista.

Päätettiin, että strategiatyöryhmä tekee korjauksia asiakirjaan saadun palautteen ja annetun ohjeistuksen mukaan ja tuo seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen strategia-asiakirjan keskusteltavaksi, tavoitteena asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana."

Kirkkovaltuusto 14.5.2018 § 23

"Puheenjohtajan päätösehdotus:

Käydään keskustelu strategia-asiakirjasta ja annetaan strategiatyöryhmälle palautetta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

KV päätös:

Muutetaan puheenjohtajan päätösehdotus kirkkoneuvoston päätösehdotukseksi.

Käytiin yleiskeskustelu strategia-asiakirjasta. Todettiin, että liitteenä oleva ehdotus oli muuttunut parempaan suuntaan yhteispalaverin ehdotuksesta ja siinä oli otettu huomioon palaverissa esiin nostettuja muutostarpeita. Toivottiin strategian rakentuvan alun tiiviiseen osaan, joka olisi nimeltään Iitin seurakunnan strategia ja loppu osaan, jota kutsuttaisiin Iitin seurakunnan strategian perustelumuistioksi. 

Valtuutettu Mäntynen ehdotti valtuutettu Similän kannattamana, että ehdotus voitaisiin hyväksyä tässä kokouksessa Iitin seurakunnan strategiaksi sellaisenaan.

Jatkettiin keskustelua, jossa toivottiin väliotsikon näkymme seurakunnasta muuttamista muotoon visiomme seurakunnasta. Sivulle 7 toivottiin lisättäväksi kohtaan 3 kolmanteen kappaleeseen sana metsät. (Pohjoista Iittiä hallitsevat metsät, järvet ja mutkitteleva Kymijoki …) Sivulla 6 kappaleessa kirkkolaki ja kirkkojärjestys kappaleessa kolme, koettiin loukkaavana maininta iittiläisten herätysliiketaustasta. Toivottiin tähän kappaleeseen parempaa muotoilua. Sivulle 8 kappale väestömuutokset viimeiseen lauseeseen toivottiin tarkalla sanan sijaan herkällä korvalla sanaa. Sivulla 2 kappaleessa strategiset valinnat kiinnitettiin huomiota hallinnon ja toiminnan vastakkainasetteluun. Toivottiin sanamuodoksi kevennämme hallintoa osana seurakunnan toimintaa. Sivulla 5 kohdassa 2 kappaleessa kaksi mainitaan, että Iitin seurakunnassakin asioista ollaan montaa mieltä. Todettiin, että erilaisuus on tosiasia ja asioita voi tulkita monella tapaa sekä rakkauden hengessä tulisi hyväksyä erilainen näkemys. Sivulla 8 mainitaan kappaleessa kolme erilaisia hengellisiä virtauksia. Toivottiin tässä huomioitavan myös Iitissä toimivat Iitin helluntai seurakunta, ortodoksipiiri ja kenties ystävyysseurakuntamme Tapa-Jakobi. Sivulla 16 kohdassa musiikkityö toivottiin viimeiset kaksi lausetta poistettaviksi, koska Iitin Musiikkijuhlat ry:n toiminta on Laura Mikkolan aktiivisuuden varassa. Sivulla 17 kohdassa viestintä toivottiin tiivistämistä.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehdyn kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeavan kannatetun vastaehdotuksen. Kirkkoneuvoston ehdotus: keskustelujen tavoitteena strategia-asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana ja vastaehdotus: hyväksytään ehdotettu strategia-asiakirja tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen kädennosto äänestys. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei.

Valtuutetut Saarelma, Alatalo, Ristola, Pasila, Aalto, Ikonen, Vaalgamaa, Ruuskanen, Reiman ja Alestalo äänestivät jaa ja valtuutetut Mäntynen, Pethman, Pekkola-Virtanen, Helminen, Salonen, Similä, Mikkola ja Nikula äänestivät ei. Ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 10 kpl ja ei ääniä 8 kappaletta ja yksi, joka ei äänestänyt kumpaakaan. Ääniä annettiin yhteensä 18 kpl. 

Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa Iitin seurakunnan strategian uudelleen valmisteltavaksi annetuin ohjeistuksin kirkkoneuvostolle, tavoitteena asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana" 

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle oheisen, korjatun asiakirjan "Kristuksen ystävyyttä Iitissä" hyväksymistä seurakunnan strategiaksi vuosille 2019-2026.

KN päätös:

Käytiin yleiskeskustelu strategiasta ja päätettiin esittää kirkkovaltuustolle oheisen, korjatun asiakirjan "Kristuksen ystävyyttä Iitissä" hyväksymistä seurakunnan strategiaksi vuosille 2019-2026."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle oheisen "Kristuksen ystävyyttä Iitissä" hyväksymistä seurakunnan strategiaksi vuosille 2019-2026.

KV päätös:

Valtuutettu Alatalo ehdotti osan Visio muuttamista seuraavaan muotoon: Tavoitteenamme on, että jokainen iittiläinen voisi kokea olevansa Kristuksen hyväksymä, rakastama ja lähettämä, riippumatta siitä, millaisessa elämäntilanteessa hän on, tai miten elämä on ihmistä kohdellut. Seurakunta ei menesty vain inhimillisen viisauden tai voiman varassa, vaan tarvitsemme Kristuksen ystävyyttä ja läheisyyttä, Pyhän Hengen rohkaisua ja Isän Jumalan läsnäoloa. Kolmiyhteiseen Jumalaan turvautuen voimme käydä ilolla ja rohkeudella myös tulevaan. Valtuutettu Saarelma kannatti Alatalon ehdotusta. Valtuutettu Similä ilmoitti kannattavansa kirkkoneuvoston ehdotusta muilta osin, mutta pärjää sanan kohdalle vaihdetaan sana menesty. 

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen kädennosto äänestys.

Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. 

Valtuutetut Mäntynen, Pekkola-Virtanen, Pethman, Aalto, Helminen, Similä, Vaalgamaa, Viitala, Savelainen, Nikula ja Alaharju äänestivät jaa ja valtuutetut Alatalo, Saarelma, Korpela, Pasila, Kare ja Alestalo äänestivät ei. Ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 11 kpl ja ei ääniä 6 kappaletta. Ääniä annettiin yhteensä 17 kpl.

1. Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti Iitin seurakunnan strategia 2019 – 2026 – Kristuksen ystävyyttä Iitissä –asiakirjan Visiomme-kohdan tekstin muilta osin, mutta vaihdetaan pärjää sanan kohdalle sana menesty.

Jatkettiin asiakirjan käsittelyä.

Valtuutettu Pasila ehdotti sivulle 7 kohtaan 3 Toimintaympäristö ja sen muutokset 1. kappaleeseen muutosta: Iitti on vanha historiallinen seurakunta, joka on erotettu Hollolan kirkkopitäjästä vuonna 1539. Jo tältä pohjalta iittiläiset katsovat kuuluvansa enemmän Hämeeseen kuin Kymenlaaksoon, johon Iitti vuonna 1949 vastentahtoisesti liitettiin. Iitin kunnan siirtäminen asukkaiden suuren enemmistön toiveiden mukaisesti Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan on vireillä. Iitin seurakunta puolestaan kuului koko 1800-luvun ajan Porvoon hiippakuntaan, josta se siirrettiin vuonna 1923 Tampereen hiippakuntaan ja edelleen sotien jälkeen Mikkelin hiippakuntaan. Valtuutettu Alatalo kannatti Pasilan ehdottamaa muutosta.

Puheenjohtaja tiedusteli voivatko valtuutetut olla yksimielisiä Pasilan ehdottaman muutoksen hyväksymisestä ja sai myönteisen vastauksen.

2. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti muuttaa sivulle 7 kohtaan 3 Toimintaympäristö ja sen muutokset 1. kappaleen Pasilan ehdotuksen mukaiseksi.

Jatkettiin asiakirjan käsittelyä.

Valtuutettu Pasila ehdotti sivulle 11 kohtaan 4 Resurssit: Luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja hallinnon keventäminen, 3. kappaleeseen seuraavaa muutosta: Tämän vuoksi tämä strategia-asiakirja ehdottaa vuonna 2019 aloittavan kirkkovaltuuston harkittavaksi, että johtokuntatyöskentelyä kehitetään nykyiseltä pohjalta tai muodostetaan työalakohtaisia tiimejä työntekijöiden tueksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Valtuutettu Saarelma kannatti Pasilan ehdotusta. 

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen kädennosto äänestys.

Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. 

Valtuutetut Aalto, Helminen, Mäntynen, Vaalgamaa, Kare ja Nikula äänestivät jaa ja valtuutetut Alatalo, Saarelma, Korpela, Pekkola-Virtanen, Pethman, Pasila, Alaharju, Alestalo, Savelainen, Viitala ja Similä äänestivät ei. Ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 6 kpl ja ei ääniä 11 kappaletta. Ääniä annettiin yhteensä 17 kpl.

3. Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Pasilan tekemän ehdotuksen sivulle 11 kohtaan 4 Resurssit: Luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja hallinnon keventäminen, 3. kappaleeseen. Sivulle 10 päivitettiin lisäksi yksimielisesti toiminnalliseen henkilöstöön kanttori Leila Räsäsen kohdalle Lauri Palo.

Jatkettiin asiakirjan käsittelyä.

Valtuutettu Pasila ehdotti sivulle 16 kohtaan Musiikkityö 1. kappaleen poistamista, koska uusi kanttori on jo valittu. Kappaleeseen 3 seuraavaa muutosta: Paikkakunnalla, Iitin kirkossa, on pääosin järjestetty jo 16 kertaa Iitin musiikkijuhlat. Tapahtuma rikastuttaa seurakunnan ja paikkakunnan musiikkielämää, mutta myös haastaa sekä musiikkijuhlayhdistystä että seurakuntaa sillanrakentamiseen ja parempaan yhteistyöhön. Valtuutettu Similä kannatti molempia Pasilan tekemiä ehdotuksia. 

Puheenjohtaja tiedusteli voivatko valtuutetut olla yksimielisiä Pasilan ehdottaman muutoksen hyväksymisestä ja sai myönteisen vastauksen.

4. Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti poistaa sivulta 16 ensimmäisen kappaleen ja tehdä Kappaleeseen 3 muutoksen Pasilan ehdotuksen mukaisesti.

Jatkettiin asiakirjan käsittelyä.

Valtuutettu Alatalo ehdotti sivulle 2 Strategiset valinnat otsikon alle uutta tekstiä: Pyritään siihen, että seurakunnan jäsenmäärä pysyisi ennallaan. Valtuutettu Pasila kannatti Alatalon tekemää ehdotusta. Asiasta käytiin monisäikeinen keskustelu. Valtuutettu Similä kannatti kirkkoneuvoston tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen kädennosto äänestys.

Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. 

Valtuutetut Mäntynen, Saarelma, Korpela, Pekkola-Virtanen, Pethman, Alaharju, Aalto, Viitala, Helminen, Savelainen, Nikula, Vaalgamaa ja Similä äänestivät jaa ja valtuutetut Alatalo, Pasila, Kare ja Alestalo äänestivät ei. Ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 13 kpl ja ei ääniä 4 kappaletta. Ääniä annettiin yhteensä 17 kpl.

5. Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivulle 2 Strategiset valinnat otsikon alla olevan tekstin muuttamattomana.

6. Kirkkovaltuusto hyväksyi Iitin seurakunnan strategia 2019 – 2026 – Kristuksen ystävyyttä Iitissä –asiakirjan edellä tehdyin muutoksin käyttöönotettavaksi Iitin seurakunnassa. Muutettu strategia-asiakirja liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

MUUT ASIAT

37 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Valtuutettu Alestalo kertoi saaneensa kotiinsa kuusi kirjettä, joiden sävyn koki ahdistavaksi. Hän luki yhden kirjeen, jossa siteerattiin Raamatun kohtaa. Puheenjohtaja tiedusteli, ovatko muut valtuutetut saaneet samanlaisia kirjeitä ja valtuutettu Alatalo kertoi saaneensa sekä kirkkoherra. Kirkkoherra ehdotti, että kirjeitä saaneet jäisivät kokouksen jälkeen keskustelemaan asiasta.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

ALOITTEET

38 § Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Aloitteita ei tehty.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT

39 §

- Ilmoitusasiat

- Kirkkoherra kutsui valtuutettuja osallistumaan sunnuntaina pidettävälle lähetyslounaalle.

- Kirkkoherra tiedotti seurakuntavaalien ehdokasasettelusta seuraavaan: ehdokaslistoja on saapunut neljä kappaletta ja niissä on yhteensä 40 ehdokasta. Varsinainen äänestyspäivä on 18.11.2018 ja ennakkoäänestys 10.11. alkaen viikon ajan eri puolilla Iittiä.

- Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on antanut 7.8.2018 kokouksessaan puoltavan lausunnon Vuolenkosken siunauskappelin lisäosan rakennushankkeen toteuttamisesta.

Valtuutettu Saarelma tiedusteli, tekeekö lehdistö yhteenvetoa ehdokkaista ja vaaliteemoista. Lehdistön edustaja kertoi näin tehtävän.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

40 §

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Lopuksi veisattiin virsi 550 ja lausuttiin Herran siunaus.

KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA

Hanna Savelainen Iiris Mäenpää

puheenjohtaja sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Kausalassa 28.9.2018

Pauli Similä                                        Kari Vaalgamaa

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 1.10.2018 - 31.10.2018 klo 9 – 12.