KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Maanantaina 19. maaliskuuta 2018 klo 19.00 – 19.47

Paikka Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Savelainen Hanna puheenjohtaja

Aalto Lilli varajäsen

Alaharju Mailis varajäsen

Alatalo Liisa varajäsen

Honko Niina jäsen

Ikonen Veikko jäsen

Kare Terhi jäsen

Korpela Liisa varajäsen

Luoma-aho Maria jäsen

Mikkola Taina jäsen

Nikula Juha jäsen

Pasila Olli jäsen

Pethman Raili jäsen

Salonen Irmeli jäsen

Similä Pauli jäsen

Viitala Leena varajäsen

Mäenpää Iiris sihteeri

Poissa

Alestalo Riitta varsinainen jäsen

Helminen Virve

Houni Reijo varajäsen

Mäntynen Timo varsinainen jäsen

Nordman Jari

Pekkola-Virtanen Minna

Peltola Sauli varajäsen

Ristola Juhani varsinainen jäsen

Saarelma Markku

Vaalgamaa Kari

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

KOKOUKSEN AVAUS

§ 1

Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi 53. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 2

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 9.3.2018 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 9.3. – 19.3.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 15.3.2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla.

KV päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 16 valtuutettua, joista 11 varsinaista jäsentä ja 5 varavaltuutettua.

VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

§ 3

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 21.3.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

KV päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 21.3.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00 ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Similä ja Niina Honko.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 4

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös:

Kokouspöydille oli jaettu puheenjohtajan pyynnöstä uusi asialista ja esityslista, jossa asioiden käsittelytapaa oli muutettu. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko kokouksen työjärjestykseksi sopia uusi asialista. Uusi asialista ja esityslista liitettiin pöytäkirjan liitteeksi numero 1.

Uusi asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

EHDOTUS KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 10 §:SSÄ MÄÄRITELLYIKSI VALTUUKSIKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE

5 §

Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 13: "Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 §: "… Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; …"

Kirkkoherran päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset.

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset.

KV päätös:

Valtuutettu Ikonen ehdotti asian jättämistä pöydälle ja lähettämistä kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Keskusteltiin valmistelun ajankohdasta ja valtuutettu Similä ehdotti valmistelun aloittamista kirkkoneuvostossa ja asian tuomista uudelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi toukokuun kokoukseen. Valtuutettu Ikonen ehdotti valmistelun lykkäämistä uudelle kirkkoneuvostolle tammikuussa 2019. Ikosen ehdotus ei saanut kannatusta.

Kirkkovaltuusto päätti lähettää asian kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi ja ehdotuksen toimittamista toukokuun kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin mukaan hallinnon sisäiseen määräykseen ei saa hakea muutosta.

JUMALANPALVELUSTEN VIETTÄMINEN KAUSALAN SEURAKUNTAKESKUKSESSA (ALOITE 10.10.2017)

6 §

Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 17: "Lokakuun 10. päivänä 2017 tehdyn valtuustoaloitteen mukaan toivotaan useampia jumalan-palveluksia pidettäväksi Kausalan seurakuntakeskuksella. Asiasta on keskusteltu laajasti kirkkoneuvoston, työntekijöiden, sekä piispan kanssa, sillä Kirkkojärjestyksen 2:9 mukaan

"Ehtoollista saadaan viettää, paitsi kirkossa, seurakunnan siunauskappelissa ja kappelissa, myös muussa paikassa, jonka tuomiokapituli on kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston esityksestä tähän tarkoitukseen hyväksynyt." Aloitteen tavoitteena on helpottaa seurakunnan iäkkäimpien jäsenten pääsyä jumalanpalveluksiin. Keskusteluissa on todettu tämän tavoitteen tarpeellisuus, mutta samalla on todettu muutoksen tuomat uhat: Ei ole hyvä, jos jumalanpalveluksen pitopaikka vaihtuu usein, tai että kirkko varsinaisena jumalanpalvelushuoneena jää vähälle käytölle.

Kirkkoherran päätösehdotus:

1) Kirkkoneuvosto ja –valtuusto merkitsevät tiedoksi, että kirkkoherra ja muut työtä suunnittelevat tahot pyrkivät edistämään aloitteen tavoitteita jumalanpalvelussuunnittelussa seuraavasti:

Marras-helmikuun aikana joka kuukauden ensimmäisen sunnuntain jumalanpalvelus järjestetään Kausalan seurakuntakeskuksessa. (Pois lukien ensimmäinen adventtisunnuntai, jolloin jumalanpalvelus pidetään aina kirkossa.) Ns. kaksoispyhinä (ja mahdollisesti muina arkipyhinä) jumalanpalvelus järjestetään Kausalan seurakuntakeskuksessa. Kausalan seurakuntakeskuksessa jäjestetää myö muita hengellisiätilaisuuksia.
Rohkaistaan luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja muita seurakuntalaisia tarjoamaan naapureille ja muille läheisille kirkkokyytejä Iitin kirkon jumalanpalvelukseen. Mahdollisuuksien mukaan kirkkokyytejä järjestetään myös kootusti seurakunnan toimesta.

2) Kirkkoneuvosto esittää Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille, että Iitin seurakunnassa voidaan viettää ehtoollista sakraalitilojen lisäksi myös Kausalan seurakuntakeskuksessa (KJ 2:9).

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös liitteenä nro 1.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Valtuutettu Ikonen ehdotti jumalanpalvelusten pitoaikaa marras-helmikuussa siirrettäväksi marras – huhtikuussa pidettäväksi. Ehdotusta ei käsitelty.

Merkittiin Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 6.3.2018 § 87 tiedoksi.

Muutoksenhaku: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 6-kohdan mukaan saa hakea muutosta.

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA

7 §

Kirkkoneuvosto 5.3.2018 37 §:

"Jukka Kaunisto on jättänyt eroilmoituksen nuorisotyönohjaajan virasta 14.3.2018 lukien. Hän on hoitanut virkaa osa-aikaisesti (50%) ja hänen tehtäviinsä on kuulunut lähinnä varhaisnuorisotyötä, perhetyötä, koulutyötä sekä miestyötä. Tehtävistä on määrätty viran johtosäännössä (joka on vuodelta 2016) sekä osa-aikaisen nuorisotyönohjaajan tehtävänkuvauksessa (vuodelta 2017).

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että varhaisnuorisotyötä tekevän nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan, ja sen tilalle perustetaan nuorisotyönohjaajan-lähetyssihteerin virka, jonka:

- tehtävät määritellään tehtävänkuvauksella (LIITE 2), jota tarkastellaan vuosittain työntekijän ja esimiehen välisessä kehityskeskustelussa (muutokset tuodaan kirkkoneuvostoon),

- esimiehenä toimii kirkkoherra, ja lähiesimiehenä kasvatustyössä seurakuntapastori,

- pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto,

diakoniatyöntekijän tutkinto tai lähetyssihteerin tutkinto (nykyinen tutkintonimike sosionomi/ yhteisöpedagogi AMK),

- palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti,

- täytöstä päättää kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto.

KN päätös:

Jäsen Mäntynen ehdotti asian jättämistä pöydälle ja selvitystyön aloittamista uuden viran tarpeellisuudesta, koska nyt olisi mahdollista tehdä tarvittavia henkilöstövähennyksiä luonnollisen poistuman kautta talouden tasapainottamiseksi. Mäntysen ehdotus ei saanut kannatusta.

Jäsen Vaalgamaa ehdotti uuden viran palkkaukseksi vaativuusryhmän 501 mukaista palkkaa korotettuna 100 eurolla. Vaalgamaan ehdotus ei saanut kannatusta.

Myönnettiin Jukka Kaunistolle ero nuorisotyönohjaajan virasta 19.3.2018 lukien.

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että varhaisnuorisotyötä tekevän nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan, ja sen tilalle perustetaan nuorisotyönohjaajan-lähetyssihteerin virka, jonka:

- tehtävät määritellään tehtävänkuvauksella (LIITE 2), jota tarkastellaan vuosittain työntekijän ja esimiehen välisessä kehityskeskustelussa (muutokset tuodaan kirkkoneuvostoon),

- esimiehenä toimii kirkkoherra, ja lähiesimiehenä kasvatustyössä seurakuntapastori,

- pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto,

diakoniatyöntekijän tutkinto tai lähetyssihteerin tutkinto (nykyinen tutkintonimike sosionomi/ yhteisöpedagogi AMK),

- palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti,

- täytöstä päättää kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto.

KV päätös:

Nuorisotyönohjaajan virka päätettiin lakkauttaa 30.4.2018.

Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteerin virka päätettiin perustaa 1.5.2018 lukien. Perustettavan viran

- tehtävät määritellään tehtävänkuvauksella (LIITE 2), jota tarkastellaan vuosittain työntekijän ja esimiehen välisessä kehityskeskustelussa (muutokset tuodaan kirkkoneuvostoon),

- esimiehenä toimii kirkkoherra, ja lähiesimiehenä kasvatustyössä seurakuntapastori,

- pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto,

diakoniatyöntekijän tutkinto tai lähetyssihteerin tutkinto (nykyinen tutkintonimike sosionomi/ yhteisöpedagogi AMK),

- palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti,

- täytöstä päättää kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvosto.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

MUUT ASIAT

8 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

ALOITTEET

§ 9 Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Aloitteita ei tehty.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT

§ 10

- Ilmoitusasiat

1. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2018 § 16 käsitellyt 10.10.2017 tehdyn valtuustoaloitteen, että myös vuonna 2018 toteutettaisiin ainakin yksi, mielellään kaksikin kansanlaulukirkkoa. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa merkitsemään tiedoksi, että kansanlaulukirkko järjestetään su 27.5.2018 klo 13 Sääskjärven vanhalla koululla sekä toinen kesän aikana, mahdollisuuksien mukaan.

2. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.1.2018 § 18 käsitellyt 10.10.2017 tehdyn valtuusto-aloitteen, että selvitettäisiin kirkon kiviaidan vieressä sijaitsevan varastorakennuksen uutta sijoituspaikkaa uuden hautausmaan varastorakennuksen yhteyteen em. ratkaisulla vältymme kaavamuutos prosessilta, lisäksi säästöä syntyy toimintojen keskittämisestä. Vanhan hautausmaan pienkaluston ym. tarvikkeiden säilytystarve voidaan ratkaista alle 10 m² suuruisella valmiilla varastokopilla. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa merkitsemään tiedoksi, että huoltorakennuksen laajentaminen ja erillisen pienehkön varastotilan rakentaminen vanhalle hautausmaalle ovat investointisuunnitelmassa vuodelle 2018.

3. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.3.2018 § 40 käsitellyt 14.12.2018 tehdyn valtuusto-aloitteen, että kirkkoneuvosto perustaisi investointityöryhmän seuraamaan investointien toteuttamista. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkovaltuustoa merkitsemään tiedoksi, ettei tarvetta investointityöryhmän perustamiselle ole pienehköjen hankkeiden vuoksi.

4. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 5.3.2018 § 39 käsitellyt 14.12.2018 tehdyt valtuustoaloitteet seurakuntatalon myynti, johtokuntien yhdistäminen ja vastuuryhmän perustaminen. Kirkkoneuvosto antaa tiedoksi kirkkovaltuustolle, että em. asioista voidaan päättää strategia-asiakirjan käsittelyn yhteydessä.

5. Strategia-asiakirjan vedos on valmistunut ja lähetetty kaikille luottamushenkilöille ja työnteki-jöille sähköpostitse. Kaikille yhteinen palautepalaveri pidetään to 5.4. klo 18 seurakunta-keskuksessa, ja valtuutettuja pyydetään tutustumaan asiakirjaan ja laittamaan tämä päivämäärä omiin kalentereihinsa. Asiakirjan voi saada kirjallisessa muodossa kirkkoherranvirastosta.

6. Kirkkoneuvoston päätöksen § 17 mukaisesti rohkaisen tässä jokaista valtuutettua myös tarjoamaan kyytiä naapureille ja muille läheisille Iitin kirkon jumalanpalvelukseen. Te tiedätte parhaiten, kenelle siitä olisi apua ja iloa.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

§ 11

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Lopuksi veisattiin virsi 560: 1-3 ja lausuttiin Herran siunaus.

KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA

Hanna Savelainen                                    Iiris Mäenpää

puheenjohtaja                                           sihteeri

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

Kausalassa 21.3.2018

Pauli Similä                                             Niina Honko

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 22.3.2018 - 24.4.2018 klo 9 – 12.

Mikko Pelkonen, kirkkoherra