KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
 
Aika    Tiistaina 18. joulukuuta 2018 klo 19.00 – 19.39
 
Paikka   Seurakuntakeskus, Kausala
 
Läsnä  Savelainen Hanna  puheenjohtaja, Aalto Lilli varajäsen, Alatalo Liisa varajäsen, Ikonen Veikko varsinainen jäsen, Helminen Virve varsinainen jäsen, Luoma-aho Maria varsinainen jäsen, Mäntynen Timo varsinainen jäsen, Nikula Juha varsinainen jäsen, Nordman Jari varsinainen jäsen, Pasila Olli varsinainen jäsen, Pekkola-Virtanen Minna varsinainen jäsen, Pethman Raili   varsinainen jäsen, Salonen Irmeli varsinainen jäsen, Vaalgamaa Kari varsinainen jäsen, Mäenpää Iiris sihteeri
 
Poissa  
Alestalo Riitta varsinainen jäsen, Honko Niina varsinainen jäsen, Houni Reijo varajäsen, Kare Terhi varsinainen jäsen, Mikkola Taina varsinainen jäsen, Peltola Sauli varajäsen, Saarelma Markku varsinainen jäsen, Similä Pauli varsinainen jäsen.

 Lisäksi   Pelkonen Mikko, kirkkoherra      

KOKOUKSEN AVAUS      

41 §     Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi. Puheenjohtaja avasi kokouksen.
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS        

42 §  Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 11.12.2018 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 11.12. – 18.12.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 17.12.2018.    Puheenjohtajan päätösehdotus:  Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla.  
KV päätös:  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä  oli 14 valtuutettua, joista 12 varsinaista jäsentä ja 2 varavaltuutettua.
 
VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

43 §   Puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 20.12.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.
KV päätös: Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 20.12.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –     12.00. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Ikonen ja Timo Mäntynen.
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

44 §     Puheenjohtajan päätösehdotus: Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.
 KV päätös: Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi. 
 
SEURAKUNTAVAALIN TULOS

45 § Koko vaalin tulos on nähtävissä oheisesta liitteestä nro 1.
Kirkkoneuvosto 10.12.2018 § 185: ”Iitin seurakunnassa toteutettiin marraskuun 18. päivänä seurakuntavaalit muiden seurakuntien tapaan. Vaalissa valittiin 19 kirkkovaltuutettua vuonna 2019 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Ehdokkaita vaaleissa oli 40 neljällä eri listalla: I Keskustan ja kristillisdemokraattien -ehdokaslista, II Minun kirkkoni on meitä jokaista varten –ehdokaslista, III Itsenäisen seurakunnan puolesta – ehdokaslista, sekä IV Iitin Sitoutumattomat ry –ehdokaslista. Äänioikeutettuja vaaleissa oli 4548 (edellisissä vaaleissa 4849), ennakkoon äänestäneitä 542 (363), varsinaisena vaalipäivänä äänestäneitä 327 (433), äänestäneitä yhteensä 869 (796), äänestysprosentti 19,1 (16,42). Kirkkovaltuustoon tulivat valituksi seuraavat henkilöt: Nuutinen Harri, Ikonen Veikko, Pasonen Jarno, Matilainen Päivi, Lehtinen Esa, Pethman Raili, Kausalainen Marja, Pasila Olli, Similä Pauli, Niinipuu Maria, Metsäpelto Eila, Saarelma Markku, Viitala Leena, Jaakola Pasi, Mikkola Timo, Aalto Lilli, Väinölä Hannu, Leino Eira sekä Lonka Hannu.  Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto antaa vaalin tuloksen tiedoksi kirkkovaltuustolle. KN päätös: Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”
Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
 
KV päätös: Merkittiin tiedoksi. Kirkkoherra kiitti vaalilautakunnan jäseniä ja ehdokaslistojen kokoajia hyvin sujuneesta yhteistyöstä seurakuntavaalien järjestämiseksi.  
 
Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 6140
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
INVESTOINTISUUNNITELMAN 2018 MUUTTAMINEN

46 §  Selvitys investointisuunnitelmaan 2018 tehtävistä muutoksista liite 2.
Kirkkoneuvosto 8.10.2018 § 148:  ”Talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan selvityksen perusteella määrärahojen 15.000 € poistamista ja uusien määrärahojen 30.171,51 € lisäämistä vuoden 2018 investointisuunnitelmaan. Lisäksi Heinlahden mökin korjauskustannukset. Lisämäärärahan tarve katettaisiin edellisten vuosien yli/alijäämätililtä. KN päätös: Tarkasteltiin selvitystä ja havaittiin keskivaiheilla muotoiluvirhe, joka korjattiin seuraavasti:  Kiinteistökierroksella päätettiin selvittää… alkava lause muutettiin muotoon: Kiinteistökierroksella pyydettiin selvittämään… Selvitykseen lisättiin Heinlahden mökin kunnostukseen varattava määräraha ja täsmennettiin paloilmoitinjärjestelmän määrärahaa tarjouksen mukaisesti. 
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle pöytäkirjan liitteeksi numero 2 täsmennetyn selvityksen perusteella määrärahojen 15.000 € poistamista ja uusien määrärahojen 40.571,51 € lisäämistä vuoden 2018 investointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelman 2018 muutos tarve on yhteensä 25.571,51 €, joka katetaan edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.”


Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle selvityksen perusteella määrärahojen 15.000 € poistamista ja uusien määrärahojen 40.571,51 € lisäämistä vuoden 2018 investointisuunnitelmaan. Investointisuunnitelman 2018 muutos tarve on yhteensä 25.571,51 €, joka katettaisiin edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.
 
KV päätös: Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
IITIN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 – 2021

47 § Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2021 liitteenä nro 3.
Kirkkoneuvosto 10.12.2018 § 187 §  Kirkkoneuvosto 10.9.2018 133 §: ”Aloitetaan vuoden 2019 talousarvion laadinta. Vahvistetaan tilojen vuokrahinnastot ja tehdään  esitys hautaustoimen hinnastoksi.   Ehdotus hinnastoiksi liite 6. Katsaus seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen liite 7.  Talouspäällikön päätösehdotus: Vahvistetaan tilojen vuokrahinnastot ja tehdään esitys hautaustoimen hinnastoksi kirkkovaltuustolle. Liitetään ko. liitteet toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2021.  KN päätös: Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Keskusteltiin luonnonsuojelualueeksi luovutettavien metsäpalstojen hyödyntämisestä tulevassa talousarviossa.”
 
Kirkkoneuvosto 8.10.2018  152 §:  ”Ehdotus koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2019 ja täytäntöönpano osa liite 6.  Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019 ja päättää ammatillisen osaamisen kehittämiseen osallistumisen ajalta maksaa työntekijälle palkan sekä korvata matkakustannukset ja muut osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Matkakorvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Oma auto hyväksytään ainoastaan virkamatkoilla, joihin ei julkisella kulkuneuvolla ole pääsyä tai työajan säästö ylittää ennen tai jälkeen matkan kolmella tunnilla. Päivärahaa ei makseta, jos koulutus pitää sisällään täysihoidon. Koulutussuunnitelma liitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2021. KN päätös: Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.” 153 § Jatketaan talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua. Liitteenä nro 7 alustava investointisuunnitelma, avustukset, perittävät palkkiot sekä leiri- ja retkimaksuista vuodelle 2019  Talouspäällikön päätösehdotus: Valmistellaan talousarvio avustuskäytännöstä, perittävistä palkkioista sekä leiri- ja retkimaksuista vuodelle 2019. Valmistellaan investointisuunnitelma vuodelle 2019 – 2021. Hyväksytyt asiakirjat liitetään lopulliseen talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle.  KN päätös: Jatkettiin toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2019 – 2021 keskustelemalla annettavista avustuksista, joiden korotukset edelliseen vuoteen verrattuna ovat prosentuaalisesti korkeat, mutta tähtäävät aikaisemmin tehtyyn päätökseen toteuttaa piispainkokouksen suositusta lähetyskannatuksen nostamisesta valtakunnalliselle tasolle.   Muutettiin Iitin kirkkokuoro ry:n avustus 2000 €:ksi 2300 €:n sijaan. Diakoniatyön Uskin testamenttivaroista annettava avustus määriteltiin johtokunnan esityksen mukaisesta 2650 €:ksi. Lähetystyön avustusten yhteismääräksi tuli 14.000 €. Kirkon Ulkomaan avun avustus siirrettiin Kansainvälisen diakoniatyön alle ja sitä korotettiin 400 € ehdotetusta. Korjattu avustussivu päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi nro 3. 
Palkkioiden osalta keskusteltiin sijaisille maksettavista palkkioista ja päätettiin asettaa tuntiveloitukseen perustuva palkkahaarukka 10 – 15 €/tunti. Esimies käyttää palkkiota harkitessaan kriteerinä työntekijän kokemusta ja koulutusta vastaavalla alalla sekä vakinaisen työntekijän palkkausta. Epäpätevälle päätettiin suorittaa korvaus 20 %:lla vähennettynä. 
Ulkopaikkakuntalaisten korotetun rippikoulumaksun poistamista perusteltiin rippikoulun käymisen tärkeydellä ja erilaisten elämäntilanteiden vaikutuksella sekä maksuvaikeuksilla. Talouspäällikkö muistutti ulkopaikkakuntalaisten puuttuvasta vakuutusturvasta leireillä. 
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkioiden korottamisesta teki valtuutettu Vaalgamaa ehdotuksen seuraavasti: kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokouspalkkiot olisivat luottamushenkilöille 40 €, johtokuntien jäsenille 20 €, viranhaltijoille kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokouksissa 32 € ja johtokunnissa 16 € kokoukselta. Valtuutettu Mäntynen kannatti Vaalgamaan ehdotusta.  Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi nimenhuutoäänestys.  Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: talouspäällikön ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei. Valtuutetut Ikonen, Similä ja puheenjohtaja Pelkonen äänestivät jaa ja valtuutetut Aalto, Helminen, Mäntynen, Pekkola-Virtanen, Vaalgamaa äänestivät ei. Suoritettiin ääntenlaskenta. Puheenjohtaja ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 3 kpl ja ei ääniä 5 kappaletta. Ääniä annettiin yhteensä 8 kpl. Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä kokouspalkkioiden korotukset valtuutettu Vaalgamaan ehdotuksen mukaisesti. Puheenjohtaja ehdotti kokouspalkkioiden poistamista ja säästyneiden varojen luovuttamista avustuksina lähetysjärjestöille. Ehdotusta ei kannatettu. Vahvistettiin muutetut palkkiot, leiri- ja retkimaksut vuodelle 2019, joka liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.  Laadittiin alustava investointisuunnitelma. Ehdotukseen lisättiin Vanhan hautausmaan sankarihaudan kivetyksen uusiminen/korjaus.  Hyväksytyt asiakirjat ja ohjeellinen investointisuunnitelma liitetään lopulliseen talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle. ”
 
Kirkkoneuvosto 12.11.2018 § 172: ”Valmisteltiin ehdotusta Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2021.  - Todettiin, että kansilehdellä oli virheellinen vuosiluku. Muutettiin toiminta- ja taloussuunnitelman aloitus vuosi 2012 vuodeksi 2020.  - Yleisperustelut kohdasta 1.1 ensimmäisestä kappaleesta muutettiin lause: Mikäli tämän pitkän ajan suunnitelman ehdotukset hyväksytään, uusi kirkkovaltuusto ei valitse seurakuntaan enää johtokuntia, vaan työalakohtaiset tiimit suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntatoimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa muotoon: Uusi kirkkovaltuusto valitsee seurakuntaan johtokuntia tai työalakohtaiset tiimit suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakuntatoimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. - Tuloslaskelma kohdassa 2.2. oli jäänyt edellisen version tunnusluvut. Päivitetään luvut tuloslaskelman mukaisiksi.  - Henkilökunta kohdassa 6 toimistosihteerin palkkojen jakoprosenttien summaksi tuli 105 %. Muutettiin kirkonkirjojenpito kohdan prosentti 25 %, jolloin jakoprosenttien summaksi tuli 100 %. - Koulutussuunnitelman osalta korjattiin kirjoitusvirhe Sielunhoitotaitojen kehittäminen kohdasta ja poistettiin tarpeettomana kustannuksista kertovat luvut, koska sarakkeisiin merkitään vain ruksi kertomaan, että palkka/kustannukset ja kulut maksetaan.  - Käyttötalousosa kohdassa 8 Hallintoelimet kolmas kappale muutettiin lause: Uuden strategia- asiakirjan mukaisesti seurakuntaan valitaan viisi (5) työalakohtaista tiimiä… muotoon: Johtokuntien sijasta kirkkoneuvosto voi valita viisi (5)… - Tekstiosiin muutettiin tiimien kohdalle kaikkiin kohtiin johtokunnan tai tiimin ilmaisu. - Kohdassa varsinainen hautaustoimi lause: Suntion hautaamiseen liittyvät tehtävät, muutetaan muotoon: seurakuntamestarin hautaustoimituksiin liittyvät tehtävät. - Kohdassa kirkonkylän seurakuntatalo lisätään kehitysnäkymät vuosille 2020 – 2021 lause: Selvitellään seurakuntatalosta luopumista tai sen kunnostamisesta aiheutuvia toimenpiteitä.  - Käyttötalousosan numeerinen osa on riittävä tiliryhmätasolla. - Poistettiin investointiosasta kirkon puhujakorokkeen madallus, penkin siirto ja sakastin kalusteet (5000 €), koska hanke toteutunee vuoden 2018 puolella.
 
Kirkkoherra ja talouspäällikkö muuttivat päätösehdotustaan siten, että Iitin seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019 – 2021 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan korjattuna seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.  Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran ja talouspäällikön muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.”
Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösehdotus: Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti esityksen Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 ja esittää kirkkovaltuustolle 144.784,43 €:n alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2019 – 2021. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä. 
KN päätös: Yhteistyötoimikunta 10.12.2018 § 50: ”Yhteistyötoimikunta oli kiinnittänyt huomiota palkat 2019 kohtaan, jossa yhteensä summat erosivat tuloslaskelman summista. Talouspäällikkö selvitti asiaa ja totesi, että sivun palkkasummat olivat kopioituneet väärältä riviltä ja pitivät sisällään myös sosiaalikustannukset. Korjattiin talousarvion  sivu 15 luvut. Toimikunta totesi toimintasuunnitelman ja talousarvion hyvin laadituksi ja puoltaa suunnitelmien vahvistamista.”
Talouspäällikkö oli toimittanut valtuutetuille pöydälle uuden sivun nro 15 virheellisen tilalle. 
Kirkkoneuvosto valmisteli kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti esityksen Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021 ja esittää kirkkovaltuustolle 144.784,43 €:n alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2019 – 2021. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.” 
 
Kirkkoneuvoston päätösehdotus: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 144.784,43 €:a alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2019 – 2021. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä. 
 
KV päätös: Keskusteltiin toimintaa tulevista muutoksista ja uuden strategian esillä pitämisestä tulevana vuonna. Investointien osalta keskusteltiin Heinlahden keittiörakennuksen sisäilmaongelman korjaamisesta. Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää puh. 050 387 1644 ja kirkkoherra Mikko Pelkonen puh. 050 387 1640
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
 
MUUT ASIAT

48 § Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. 
 
KV päätös:   Muita asioita ei ollut.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
MAHDOLLISET ALOITTEET

49 §  Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.  
Valtuutettu Alatalo teki valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut valtuutettu Luomajoki hänen lisäkseen neuvottelujen käynnistämisestä Iitin Musiikkijuhlayhdistyksen kanssa puitesopimuksen solmimiseksi. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.


KV päätös: Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1  momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
TIEDOTUSASIAT

50 §   Ilmoitusasiat 

- Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 20.11.2018 antanut puoltavan lausunnon seurakunnan ja Harri Lahden maatilan kauppa-asiassa ja lähettää asiakirjat kirkkohallituksen käsiteltäväksi.

- Seurakuntatyön ansiomerkeillä on palkittu seuraavat työntekijät ja luottamushenkilöt: Hopeinen ansiomerkki: Nuorisotyönohjaaja Tuula Lehtoranta ja toimistosihteeri Leena Tojkander, kirkon palvelua yli 20 vuotta. Kari Vaalgamaa ja Timo Mäntynen, Iitin seurakunnan luottamustehtävissä yli 20 vuotta. Kultainen ansiomerkki: Talouspäällikkö Iiris Mäenpää sekä rovasti Jari Nordman, Kirkon palvelua yli 30 vuotta, eri organisaatioiden palveluksessa.

- Kirkkovaltuustokausi päättyy. Kiitämme kaikkia kirkkovaltuutettuja kuluneesta kaudesta ja hyvästä yhteistyöstä. Toivotamme oheisen joululehden myötä oikein hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta.
 
  Puheenjohtajan päätösehdotus:   Merkitään tiedoksi.
 
 KV päätös:  Merkittiin tiedoksi.
 
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta. 
 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

51 §   Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Lopuksi veisattiin virsi 548 ja lausuttiin Herran siunaus.
 
 KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA
 
 Hanna Savelainen, puheenjohtaja      Iiris Mäenpää sihteeri       

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY   

Kausalassa 20.12.2018
 
 Veikko Ikonen,      Timo Mäntynen
 
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa 21.12.2018 - 22.1.2019 klo 9 – 12.