KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika Maanantaina 14. toukokuuta 2018 klo 19.00 – 21.00

Paikka Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä

Savelainen Hanna puheenjohtaja

Aalto Lilli varajäsen, poissa klo 19.08 – 19.49

Alatalo Liisa varajäsen

Alestalo Riitta varsinainen jäsen

Helminen Virve varsinainen jäsen

Ikonen Veikko varsinainen jäsen

Mikkola Taina varsinainen jäsen

Mäntynen Timo varsinainen jäsen

Nikula Juha varsinainen jäsen

Pasila Olli varsinainen jäsen

Pekkola-Virtanen Minna varsinainen jäsen

Pethman Raili varsinainen jäsen

Reiman Heikki varajäsen

Ristola Juhani varsinainen jäsen

Ruuskanen Satu varajäsen

Saarelma Markku varsinainen jäsen

Salonen Irmeli varsinainen jäsen

Similä Pauli varsinainen jäsen

Vaalgamaa Kari varsinainen jäsen

Mäenpää Iiris sihteeri

Poissa

Honko Niina varsinainen jäsen

Kare Terhi varsinainen jäsen

Luoma-aho Maria varsinainen jäsen

Nordman Jari varsinainen jäsen

Lisäksi

Pelkonen Mikko, kirkkoherra

Ainali Marja, kanttorin viranhakija, läsnä klo 19.00 – 19.46

Palo Lauri, kanttorin viranhakija, läsnä klo 19.00 – 19.46

Räisänen Heikki, rakennussuunnittelija, läsnä klo 19.10 – 20.11

KOKOUKSEN AVAUS

§ 12

Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi 125. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 13

Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 7.5.2018 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 7.5. – 14.5.2018. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 9.5.2018.

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla.

KV päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä oli 19 valtuutettua, joista 15 varsinaista jäsentä ja 4 varavaltuutettua.

VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

§ 14

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 17.5.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

KV päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan torstaina 17.5.2018 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00 ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Similä ja Juha Nikula.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 15

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi. Rakennussuunnittelijan myöhästymisen vuoksi päätettiin käsitellä pykälä 17 ennen pykälää 16.

KANTTORIN VAALI

17 §

Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 71:

"Kirkkoneuvosto 5.3.2018 § 36:

"Leila Räsänen on jättänyt eroilmoituksen kanttorin virasta 1.9.2018 lukien eläkkeellesiirtymistä varten. Virka on B-kanttorin virka ja viran johtosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.5.2014.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto keskustelee viran vaatimuksista, luonteesta sekä palkkauksesta, ja päättää seuraavaa:

1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Leila Räsäsen eroilmoituksen.

2) Julistetaan virka haettavaksi oheisen viranhakuilmoituksen mukaisesti (LIITE 1). Ilmoitus julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla,

oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä. Haku päättyy 4.4.2018 klo 15.30.

3) Valitaan haastatteluryhmään: Taina Mikkola, Jari Nordman, Mikko Pelkonen ja Hanna Savelainen. Haastattelut suoritetaan mahdollisuuksien mukaan huhtikuun aikana.

4) Kirkkoneuvosto tekee esityksensä kirkkovaltuustolle (mahdollisesti 23.4.2018).

5) Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin valinnan ennen kesäaikaa, mahdollisesti toukokuun kokouksessa.

6) Kirkkoneuvosto määrittelee kanttorin peruspalkan, joka voidaan ilmoittaa asiaa tiedusteleville.

KN päätös:

Kirkkoneuvosto päätti seuraavaa:

1) Merkitsi tiedoksi Leila Räsäsen eroilmoituksen.

2) Tarkennettiin hakuilmoitusta ja julistettiin virka haettavaksi pöytäkirjan liitteenä nro 1 olevan viranhakuilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus julkaistaan seurakunnan kotisivuilla, kirkon rekrytointisivuilla, työvoimahallinnon sivuilla, oikotie.com-palvelussa, sekä Kotimaa- ja Iitinseutu-lehdissä. Haku päättyy 4.4.2018 klo 15.30.

3) Haastatteluryhmään valittiin: Jari Nordman, Mikko Pelkonen ja Hanna Savelainen. Haastattelut suoritetaan mahdollisuuksien mukaan huhtikuun aikana.

4) Kirkkoneuvosto tekee ehdotuksen kirkkovaltuustolle 23.4.2018 kokouksessaan.

5) Kirkkoneuvosto määritteli kanttorin peruspalkaksi vaativuusryhmän 601 vähimmäispalkan korotettuna 100 eurolla."

Määräaikaan mennessä seurakuntaan on saapunut kuusi hakemusta. Kirkkoherra on laatinut hakijoista yhteenvedon, jonka tietoihin hakijat ovat saaneet tehdä tarvittaessa myös korjauksia. Haastatteluryhmä on haastatellut 16.4.2018 hakijoista neljä, eli viran pätevyysvaatimuksen täyttävät henkilöt.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuu kirkkovaltuuston kokoukseen esittäytymään hakijoista haastattelutyöryhmän esittämät hakijat. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto toimittaa kanttorin vaalin. Kaikkien hakijoiden hakupaperit ja kirkkoherran laatima yhteenveto pidetään valtuutettujen nähtävillä puoli tuntia ennen kokousta.

KN päätös:

Lilli Aalto ilmoitti jääviyden käsiteltäessä kanttorin viran valmistelua ja pyysi lupaa poistua kokouksesta. Kirkkoneuvosto totesi Hallintolain 28 § 1 mom. mukaisen läheisen asianosaisaseman ja hyväksyi intressijääviyden. Lilli Aalto poistui kokouksesta klo 18.32.

Kirkkoherra muutti päätösehdotustaan siten, että kirkkovaltuusto valitsisi henkilön varasijalle, mikäli valittu kanttori kieltäytyisi ottamasta virkaa vastaan. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuisi kirkkovaltuuston kokoukseen esittäytymään hakijoista Marja Ainalin ja Lauri Palon. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto toimittaa kanttorin vaalin. Kaikkien hakijoiden hakupaperit ja kirkkoherran laatima yhteenveto pidetään valtuutettujen nähtävillä puoli tuntia ennen kokousta.

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuuston puheenjohtaja kutsuisi kirkkovaltuuston kokoukseen esittäytymään hakijoista Marja Ainalin ja Lauri Palon.

2. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaisi kanttorin vaalin.

3. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi henkilön varasijalle, mikäli valittu kanttori kieltäytyisi ottamasta virkaa vastaan.

Kaikkien hakijoiden hakupaperit ja kirkkoherran laatima yhteenveto pidetään valtuutettujen nähtävillä puoli tuntia ennen kokousta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

KV päätös:

Lilli Aalto ilmoitti jääviyden käsiteltäessä kanttorin vaalia ja pyysi lupaa poistua kokouksesta. Kirkkovaltuusto totesi Hallintolain 28 § 1 mom. mukaisen läheisen asianosaisaseman ja hyväksyi intressijääviyden. Lilli Aalto poistui kokouksesta klo 19.08.

Puheenjohtaja pyysi valtuutettuja siirtymään salin puolelle, jossa kanttorin viran hakijat Ainali ja Palo antaisivat soitto- ja laulunäytteensä sekä esittelisivät itsensä. Valtuutetut esittivät hakijoille kysymyksiä musiikkielämän kehittämisestä Iitissä, suhteesta kevyempään hengelliseen musiikkiin, erilaisten laulullisten lahjojen huomioon ottamisesta kuorotoiminnassa, asuinpaikasta, suhteesta erilaisen häämusiikin hyväksymiseen ja Iitin kirkon urkujen tasosta. Kumpikin hakija vastasi tiedusteluihin vuorotellen. Lopuksi hakijat esittivät vielä spontaanisti tilanteen, jossa nuoria aktivoitaisiin yhteislauluun. Puheenjohtaja kiitti hakijoita haastattelusta ja ilmoitti, että vaalin tuloksesta tiedotetaan heille kokouksen jälkeen. Ainali ja Palo poistuivat kokouksesta klo 19.46.

Yleiskeskustelun aikana valtuutettu Ikonen ehdotti valtuutettu Mäntysen kannattamana neuvottelutauon pitämistä tavoitteena yksimielinen valinta.

Päätettiin pitää lyhyt viiden minuutin neuvottelutauko, joka alkoi klo 19.50 ja päättyi klo 19.53.

Neuvottelutauon jälkeen valtuutettu Mäntynen ehdotti valittavaksi Iitin kanttorin virkaan Lauri Palon ja valtuutettu Ristola teki vastaehdotuksen valittavaksi kanttorin virkaan Marja Ainalin. Puheenjohtaja totesi tulleen kaksi ehdotusta valittavasta henkilöstä. Puheenjohtaja ehdotti suljettua lippuäänestystä, jota kannatti valtuutettu Mäntynen.

Päätettiin suorittaa suljettu lippuäänestys. Puheenjohtaja ohjeisti valtuutettuja siten, että äänestys-lippuun kirjoitetaan sen henkilön koko nimi, jolle halutaan ääni antaa. Äänestää voi kaikkia kuutta (6) hakijaa. Kirkkoherra keräsi äänestysliput vaalin jälkeen ja luovutti ne ääntenlaskijoille. Suoritetun ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen: Ainali kolme (3) ääntä ja Palo 15 ääntä yhteensä 18 ääntä.

Kirkkovaltuusto valitsi Iitin seurakunnan kanttorin virkaan äänestyksessä eniten ääniä saaneen Lauri Palon Nastolasta.

Kirkkovaltuusto valitsi Marja Ainalin varasijalle, mikäli valittu Lauri Palo kieltäytyisi ottamasta virkaa vastaan.

Äänestysliput liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

Lilli Aalto kutsuttiin jatkamaan kokousta klo 19.59.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

VUOLENKOSKEN SIUNAUSKAPPELIN PIIRUSTUKSET JA MUSEOVIRASTON LAUSUNTO

16 §

Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 15:

"Vuolenkosken siunauskappelin rakennuspiirustukset ovat valmistuneen ja esitellään kokouksessa. Työselityksen laatiminen on vielä kesken.

Talouspäällikkö ja suunnittelija Heikki Räisänen (Insinööritoimisto HT-Rakenne) ovat käyneet 4.12.2017 neuvottelussa Museovirastossa selvittämässä hankkeeseen liittyviä yksityiskohtia.

Museovirasto oli positiivisella kannalla ja antaa lausuntonsa tammikuussa. Lausunto esitellään kokouksessa sen saavuttua.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Hyväksytään rakennuspiirustusluonnokset. Kutsutaan suunnittelija Heikki Räisänen esittelemään piirustuksia kirkkovaltuuston kokoukseen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vuolenkosken siunauskappelin lisäosan kellotornin ja inva-luiskan rakennuspiirustukset. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi piirustuksista tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi niille kirkkohallituksen vahvistuksen. Museoviraston lausunto liitetään kirkkovaltuustolle menevään aineistoon.

Käsittely:

Talouspäällikkö esitteli rakennuspiirustukset, jotka oli laatinut HT-Rakenne. Todettiin, että Museoviraston lausunto ei ollut saapunut. Keskusteltiin sadevesijärjestelmän rakentamisesta sekä kellotorniin asennettavasta vesikourusta. Kellon ollessa avoimessa tilassa mietittiin katemateriaalia kellon alla oleva välikaton eristämiseksi. Ehdotettiin rosteria inva-kaiteen materiaaliksi.

KN päätös:

Hyväksyttiin rakennuspiirustusluonnokset. Päätettiin kutsua suunnittelija Heikki Räisänen esittelemään piirustuksia kirkkovaltuuston kokoukseen. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vuolenkosken siunauskappelin lisäosan kellotornin ja inva-luiskan rakennuspiirustukset. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi piirustuksista tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi niille kirkkohallituksen vahvistuksen. Museoviraston lausunto liitetään kirkkovaltuustolle menevään aineistoon. "

Museovirasto on antanut 27.4.2018 myönteisen lausunnon. Liite nro 1

Rakennustapaselostus liite 2 ja piirustus liite 3.

Rakennussuunnittelija Heikki Räisänen, Insinööritoimisto HT-Rakenne, on kutsuttu esittelemään piirustukset ja suunnitelmat kokoukseen.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Vuolenkosken siunauskappelin lisäosan kellotornin ja inva-luiskan rakennuspiirustukset. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto pyytäisi piirustuksista tuomiokapitulin lausunnon ja hakisi niille kirkkohallituksen vahvistuksen.

Lisätietoja antaa Rakennussuunnittelija Heikki Räisänen, Insinööritoimisto HT-Rakenne, puh. 045 868 9552/ heikki.raisanen@htrakenne.fi tai talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644.

KV päätös:

Rakennussuunnittelija Heikki Räisänen, Insinööritoimisto HT-Rakenne, saapui klo 20.00 esittelemään hanketta ja piirustuksia. Räisänen poistui klo 20.11.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Vuolenkosken siunauskappelin lisäosan kellotornin ja inva-luiska rakennuspiirustukset ja päätti pyytää piirustuksista tuomiokapitulin lausunnon ja hakea niille kirkkohallituksen vahvistuksen. Hankkeen kaikki asiakirjat liitetään tuomiokapitulille ja kirkkohallitukselle lähetettävään aineistoon.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. Alistettavassa asiassa valitus tehdään kuitenkin alistusviranomaiselle (21.12.2012/1008), joka tässä asiassa on Kirkkohallitus.

EHDOTUS KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 10 §:SSÄ MÄÄRITELLYIKSI VALTUUKSIKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE

18 §

Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 75:

"Kirkkovaltuusto 19.3.2018 §:

"Kirkkoneuvosto 23.1.2018 § 13:

"Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 §:

"… Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; …"

Kirkkoherran päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset.

KN päätös:

Kirkkoherran päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset. "

KV päätös:

"Valtuutettu Ikonen ehdotti asian jättämistä pöydälle ja lähettämistä kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi. Keskusteltiin valmistelun ajankohdasta ja valtuutettu Similä ehdotti valmistelun aloittamista kirkkoneuvostossa ja asian tuomista uudelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi

toukokuun kokoukseen. Valtuutettu Ikonen ehdotti valmistelun lykkäämistä uudelle kirkkoneuvostolle tammikuussa 2019. Ikosen ehdotus ei saanut kannatusta.

Kirkkovaltuusto päätti lähettää asian kirkkoneuvostolle uudelleen valmisteltavaksi ja ehdotuksen toimittamista toukokuun kirkkovaltuuston kokoukseen."

Talouspäällikön päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset seuraavasti:

1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2) rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 150.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4 irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Päätetään esittää kirkkovaltuustolle, että se tekisi kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätösvallan rajaamista koskevat määritykset.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

KV päätös:

Kirkkovaltuusto teki kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n kohtien 1, 2 ja 4 kirkkoneuvoston päätös-vallan rajaamista koskevat määritykset seuraavasti:

1 hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä 60.000 € tai ylitä investointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrä- rahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään;

2 rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 150.000 € tai ylitä investointi-suunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn raken-nuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään;

4 irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 60.000 € tai ylitä inves- tointisuunnitelmassa hyväksyttyä määrärahaa.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

SEURAKUNTAVAALIEN 2018 ÄÄNESTYSPAIKAT JA VAALILAUTAKUNTA

19 §

Kirkkoneuvosto 5.3.2018 § 38:

"Ensi syksynä seurakunnassa toimitetaan seurakuntavaalit, jossa valitaan Iitin kirkkovaltuustoon 19 jäsentä vuosiksi 2019-2022. Seurakuntavaalit pidetään marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11.2018

ja ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018. Uudet vaalisäädökset vaativat voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän.

Aikataulumuutosten lisäksi säädökset pitävät sisällään myös seuraavat muutokset: Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussään-nökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.

Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin. Tällöin äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen huhtikuun loppuun mennessä, jotta äänioikeutettujen luettelot voidaan tehdä äänestysalueittain. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä (jaostossa vähintään 3 henkilöä). Vaalilautakunta valitaan kirkkovaltuustossa viimeistään 31.5.2018 ja siihen tulee kuulua kirkkoherra sekä vähintään neljä muuta jäsentä, joille valitaan myös varajäsenet (KL 23:18 ja KVJ 2:4,1). Mikäli seurakuntaa ei jaeta äänestysalueisiin, voidaan alueellisuutta huomioida ennakkoäänestyspaikko-jen valinnalla.

Kirkkoherran päätösehdotus:

1. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntavaalien varsinaisena äänestyspaikkana 18.11.2018 toimii Iitin kirkko, ja ennakkoäänestyspaikat 6.-10.11.2018 järjestetään esim. kirkkoherranvirastoon, sekä vuoropäivin eri puolille seurakuntaa (Vuolenkoski, Säyhtee, Sääskjärvi).

2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoherra Mikko Pelkosen lisäksi vaalilautakuntaan toimistosihteeri Leena Tojkanderin sekä kolme (3) muuta jäsentä.

3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnalle viisi (5) varajäsentä.

4. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.

KN päätös:

1. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntavaalien varsinaisena äänestyspaikkana 18.11.2018 toimii seurakuntakeskus Kausalassa, ja ennakkoäänestyspaikat 6.-10.11.2018 järjestetään kirkkoherranvirastoon, sekä vuoropäivin eri puolille seurakuntaa (Vuolenkoski, Säyhtee, Sääskjärvi).

2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoherra Mikko Pelkosen lisäksi vaalilautakuntaan toimistosihteeri Leena Tojkanderin sekä kolme (3) muuta jäsentä.

3. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi vaalilautakunnalle viisi (5) varajäsentä.

4. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi vaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Päätettiin selvittää voiko vaalilautakunnan jäseninä ja varajäseninä toimia seurakunnan työntekijät. Päätettiin järjestää messu varsinaisena vaalipäivänä seurakuntakeskuksella Kausalassa."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kirkkoherra Mikko Pelkosen lisäksi vaalilautakuntaan toimistosihteeri Leena Tojkanderin sekä kolme (3) muuta jäsentä.

2) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi vaalilautakunnalle viisi (5) varajäsentä.

3) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeäisi vaalilautakunnalle puheenjohtajan.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

KV päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: Mikko Pelkonen, Leena Tojkander, Virve Helminen, Kari Vaalgamaa ja Timo Mäntynen. Varajäseniksi valittiin seuraavassa järjestyksessä henkilöt: Minna Pekkola-Virtanen, Irmeli Salonen, Taina Mikkola, Heikki Reiman ja Juha Mäntynen. Varajäsenten valinnan yhteydessä päätettiin pitää lyhyt neuvottelutauko klo 20.16 – 20.17 ehdokkaiden miettimiseksi.

Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikko Pelkonen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

USKIN TESTAMENTTIRAHASTOSÄÄNTÖ

20 §

Ehdotus Uskin testamenttirahastosäännöksi liite 4.

Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 79:

"Rahastosäännössä mainituista rahavaroista on vähennetty perukirjaan merkityt ja suoritetut pesän velat ja tilien lakkauttamisesta perityt korvaukset.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Laaditaan Uskin testamenttirahastosääntö ja annetaan se kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

KN päätös:

Täsmennettiin testamenttirahastosääntöä pankkitalletusten kokonaismäärää S-pankin koron määrällä 1,29 €. Muutettiin kokonaismääräksi 231.615,63 €. Testamentin käyttötarkoitusta selvennettiin siten, että mainitulla diakonissatoiminnalla tarkoitetaan Iitin seurakunnan diakoniatyön tukemista ja iittiläisten vanhusten, yksinäisten, sijoituslasten ja mielenterveysongelmista kärsivien auttamista.

Valtuutettiin talouspäällikkö hoitamaan Ravitie 1 huoneiston vuokrauksen ja valitsemaan vuokralaisen 1.6.2018 lukien.

Tehtiin ehdotukseen em. muutokset ja laadittiin Uskin testamenttirahastosääntö ja annetaan se kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Tarkennettu Uskin rahastosääntö liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan Uskin testamenttirahastosäännön hyväksymistä.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

KV päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ehdotuksen yksimielisesti. Uskin rahastosääntö otetaan käyttöön toistaiseksi 14.5.2018 lukien.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017

21 §

Tilintarkastuskertomus liite 5.

Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 78:

"Tilintarkastaja on suorittanut seurakunnan tilien ja hallinnon tarkastuksen vuodelta 2017 11.4.2018, josta jätti tilintarkastuskertomuksen.

Tasekirjan tarkastelun yhteydessä havaittiin osakkeet ja osuudet taulukossa ja rahoitusomaisuus-taulukossa eroavaisuutta vuoden 2016 tilinpäätösluvuissa suhteessa avaavan taseen 2017 lukuihin. Eroavaisuus johtuu Kirkon Palvelukeskuksen erilaisesta omaisuuserien jakamisesta tilinavauksessa 2017.

Tilintarkastajat eivät jättäneet erillistä muistiota tarkastuksesta.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Tehdään tasekirjaan tilintarkastajan edellyttämät korjaukset.

Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 yhdessä täydennettyjen tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 yhdessä täydennettyjen tilinpäätösasiakirjojen kanssa kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan.

IITIN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017

22 §

Ehdotus Iitin seurakunnan toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi vuodelta 2017 liite 6.

Kirkkoneuvosto 26.3.2018 § 58:

"Yhteistyötoimikunta 12.3.2018 § 10:

"Yhteistyötoimikunta tutustui toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ja totesi sen hyvin laadituksi."

Seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä kirkkojärjestyksen sekä kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamien ohjeiden sekä taloussäännön määräysten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen liite-tietoineen, rahoituslaskelman, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Hyväksytään 16.091,91 euron ylijäämää osoittava tilinpäätös sekä toimintakertomus vuodelta 2017.

Jätetään se tilintarkastusyhteisölle tarkistettavaksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle tilikauden ylijäämä siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.

KN päätös:

Toimintakertomukseen tehtiin pieniä tekstikorjauksia.

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti."

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

- kirkkovaltuusto hyväksyisi 16.091,91 euron ylijäämää osoittava tilinpäätöksen sekä toiminta-kertomuksen vuodelta 2017;

- vahvistaisi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;

- päättäisi tilikauden ylijäämän siirrettäväksi ed. tilikausien yli-/alijäämätilille.

- päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Lisätietoja antaa talouspäällikkö Iiris Mäenpää, puh. 050 387 1644 ja kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640.

KV päätös:

Kopiointivaiheessa tasekirjan sivun 3 alusta oli hävinnyt kaksi riviä tekstiä. Korjattu sivu 3 jaettiin kokouksessa.

Hyväksyttiin 16.091,91 euron ylijäämää osoittava tilinpäätös sekä toimintakertomus pienin korjauksin vuodelta 2017. Päätettiin siirtää tilikauden alijäämä ed. tilikausien yli-/alijäämätilille. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 4 §:n mukaan kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta.

IITIN SEURAKUNNAN STRATEGIAN VALMISTELU

23 §

Iitin seurakunnan strategia lyhyesti liite 7.

Kirkkoneuvosto 23.4.2018 § 82:

"Seurakunnassa on kokoonnuttu strategiatyöskentelyyn yhdessä työntekijöiden ja luottamus-henkilöiden kanssa nyt kolme kertaa. Huhtikuun 5. päivänä pidetyssä kokoontumisessa luottamus-henkilöillä ja työntekijöillä oli mahdollisuus antaa palautetta kirkkoherran koostamasta strategia-asiakirjasta. Lisäksi palautetta on pyydetty sähköpostitse niiltä henkilöiltä, jotka eivät ole olleet kokoontumisessa paikalla. Palautteen perusteella voidaan todeta, että toiveet strategian rakenteesta, seurakunnan tehtävästä ja vision sisällöstä ovat ristiriitaisia. Toisaalta kirkkolaki ja -järjestys määrittelevät kirkon ja seurakunnan tehtävät (KL 1 § 2, KJ 2-4).

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa kirkkoherralle ja strategia-työryhmälle oman palautteensa laaditusta strategia-asiakirjasta ja keskustelee mahdollisesta asian eteenpäinviemisestä.

KN päätös:

Keskusteltiin vilkkaasti strategian rakenteesta ja sisällöstä. Strategia-asiakirja oli sisällöltään hyvä, mutta melko pitkä. Mietittiin strategian tiivistämistä tai jakamista kahteen osaan, lähinnä tiivistetty strategia ja laajempi selostusosa. Seurakunnan strategian tulisi olla eteenpäin suuntaava ja hengellisyys saisi siinä myös näkyä. Toivottiin selkeästi ymmärrettävää tekstiä ja kokonaisuuden hahmottamista.

Päätettiin, että strategiatyöryhmä tekee korjauksia asiakirjaan saadun palautteen ja annetun ohjeis-tuksen mukaan ja tuo seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen strategia-asiakirjan keskustelta-vaksi, tavoitteena asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana."

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Käydään keskustelu strategia-asiakirjasta ja annetaan strategiatyöryhmälle palautetta.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Mikko Pelkonen, puh. 050 387 1640

KV päätös:

Muutetaan puheenjohtajan päätösehdotus kirkkoneuvoston päätösehdotukseksi.

Käytiin yleiskeskustelu strategia-asiakirjasta. Todettiin, että liitteenä oleva ehdotus oli muuttunut parempaan suuntaan yhteispalaverin ehdotuksesta ja siinä oli otettu huomioon palaverissa esiin nostettuja muutostarpeita. Toivottiin strategian rakentuvan alun tiiviiseen osaan, joka olisi nimeltään Iitin seurakunnan strategia ja loppu osaan, jota kutsuttaisiin Iitin seurakunnan strategian perustelumuistioksi.

Valtuutettu Mäntynen ehdotti valtuutettu Similän kannattamana, että ehdotus voitaisiin hyväksyä tässä kokouksessa Iitin seurakunnan strategiaksi sellaisenaan.

Jatkettiin keskustelua, jossa toivottiin väliotsikon näkymme seurakunnasta muuttamista muotoon visiomme seurakunnasta. Sivulle 7 toivottiin lisättäväksi kohtaan 3 kolmanteen kappaleeseen sana metsät. (Pohjoista Iittiä hallitsevat metsät, järvet ja mutkitteleva Kymijoki …) Sivulla 6 kappaleessa kirkkolaki ja kirkkojärjestys kappaleessa kolme, koettiin loukkaavana maininta iittiläisten herätys-liiketaustasta. Toivottiin tähän kappaleeseen parempaa muotoilua. Sivulle 8 kappale väestö-muutokset viimeiseen lauseeseen toivottiin tarkalla sanan sijaan herkällä korvalla sanaa. Sivulla 2 kappaleessa strategiset valinnat kiinnitettiin huomiota hallinnon ja toiminnan vastakkainasetteluun. Toivottiin sanamuodoksi kevennämme hallintoa osana seurakunnan toimintaa. Sivulla 5 kohdassa 2 kappaleessa kaksi mainitaan, että Iitin seurakunnassakin asioista ollaan montaa mieltä. Todettiin, että erilaisuus on tosiasia ja asioita voi tulkita monella tapaa sekä rakkauden hengessä tulisi hyväksyä erilainen näkemys. Sivulla 8 mainitaan kappaleessa kolme erilaisia hengellisiä virtauksia. Toivottiin tässä huomioitavan myös Iitissä toimivat Iitin helluntai seurakunta, ortodoksipiiri ja kenties ystävyysseurakuntamme Tapa-Jakobi. Sivulla 16 kohdassa musiikkityö toivottiin viimeiset kaksi lausetta poistettaviksi, koska Iitin Musiikkijuhlat ry:n toiminta on Laura Mikkolan aktiivisuuden varassa. Sivulla 17 kohdassa viestintä toivottiin tiivistämistä.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi tehdyn kirkkoneuvoston ehdotuksesta poikkeavan kannatetun vastaehdotuksen. Kirkkoneuvoston ehdotus: keskustelujen tavoitteena strategia-asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana ja vastaehdotus: hyväksytään ehdotettu strategia-asiakirja tässä kokouksessa.

Puheenjohtaja ehdotti äänestystä. Hyväksyttiin äänestystavaksi julkinen kädennosto äänestys. Puheenjohtaja antoi seuraavan äänestysohjeen: kirkkoneuvoston ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja vastaehdotusta kannattavat äänestävät ei.

Valtuutetut Saarelma, Alatalo, Ristola, Pasila, Aalto, Ikonen, Vaalgamaa, Ruuskanen, Reiman ja Alestalo äänestivät jaa ja valtuutetut Mäntynen, Pethman, Pekkola-Virtanen, Helminen, Salonen, Similä, Mikkola ja Nikula äänestivät ei. Ääntenlaskijat suorittivat ääntenlaskennan. Puheenjohtaja

ilmoitti äänestyksen tuloksen jaa ääniä 10 kpl ja ei ääniä 8 kappaletta ja yksi, joka ei äänestänyt kumpaakaan. Ääniä annettiin yhteensä 18 kpl.

Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen palauttaa Iitin seurakunnan strategian uudelleen valmisteltavaksi annetuin ohjeistuksin kirkkoneuvostolle, tavoitteena asiakirjan hyväksyminen vuoden 2018 aikana.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voidaan hakea muutosta KL 24 luvun 5 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.

MUUT ASIAT

24 §

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Muita asioita ei ollut.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

ALOITTEET

25 § Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

KV päätös:

Valtuutettu Mäntynen teki aloitteen yhdessä Veikko Ikosen ja Kari Vaalgamaan kanssa Sankaripatsas Isänmaan edestä 1939 – 44 kaatuneiden muistoksi patsaan kunnostamiseen varattavasta määrärahasta vuoden 2019 talousarvioon. Aloite liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

TIEDOTUSASIAT

26 §

- Ilmoitusasiat

1. Kirkkovaltuutetuista tasavuosia tänä vuonna on täyttänyt Markku Saarelma, ja pian täyttää myös Juha Nikula. Viranhaltijat ja kirkkovaltuusto onnitteli ao. henkilöitä.

2. Tiistaina 29.5. klo 17-18 pidetään uudistetulla diakoniatoimistolla avoimet ovet, myös valtuutetut toivotetaan tervetulleiksi. Käyttöönoton rukoushetki järjestetään klo 17.30.

3. Sunnuntaina 3.6. vietetään kanttorimme Leila Räsäsen läksiäisiä. Klo 10 on messu kirkossa ja sen jälkeen eläkkeellelähtökahvit kirkonkylän seurakuntatalolla. Tervetuloa!

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

27 §

Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Lopuksi lausuttiin Herran siunaus.

KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA