KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika                             Torstaina 14. joulukuuta 2017 klo 19.00 – 19.48

Paikka                         Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä                          Savelainen Hanna                     puheenjohtaja              

                                    Alestalo Riitta                          jäsen                           

                                    Helminen Virve                        jäsen

                                    Honko Niina                            jäsen

                                    Ikonen Veikko                         jäsen

                                    Kare Terhi                                jäsen

                                    Luoma-aho Maria                     jäsen               

                                    Mikkola Taina                          jäsen                                                                           

                                    Mäntynen Timo                        jäsen

                                    Nikula Juha                              jäsen

                                    Nordman Jari                           jäsen   

                                    Pasila Olli                                 jäsen

                                    Pekkola-Virtanen Minna           jäsen               

                                    Pethman Raili                           jäsen   

                                    Ristola Juhani                          jäsen

                                    Saarelma Markku                     jäsen               

                                    Salonen Irmeli                          jäsen

                                    Similä Pauli                              jäsen

                                    Vaalgamaa Kari                        jäsen

                                    Mäenpää Iiris                           sihteeri                                                   

Lisäksi                         Pelkonen Mikko,  kirkkoherra                                                                                                        

1.

KOKOUKSEN AVAUS, ALKUHARTAUS

        § 40

  Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi 7: 1-2. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

        § 41

       Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 5.12.2017 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 5.12. – 14.12.2017. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 11.12.2017.

           

            Puheenjohtajan päätösehdotus:

             Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

            Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla. 

 

            KV päätös:

            Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä

oli 19 valtuutettua, joista 19 varsinaista jäsentä.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

§ 42

                      Puheenjohtajan päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja

                      tarkastetaan maanantaina 18.12.2017 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

 

                     KV päätös:

                     Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 18.12.2017 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –

                     12.00 ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Virve Helminen ja Kari Vaalgamaa.

4.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 43

                               Puheenjohtajan päätösehdotus:

                     Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

 

                      KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

5.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020

§ 44

                      Ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2020 liitteenä nro 1.

 

                      Kirkkoneuvosto 28.11.2017 182 §:

                      ”Kirkkoneuvosto 27.7.2017 § 97:

”Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1 §:n mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirkkoherran ja talouspäällikön laatimat ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelmaksi talousarvio-vuodelle 2018 ja vuosille 2019 – 2020 ja tehtäväalueiden talousarvioraami vuodelle 2018 ovat liitteenä 5.

Taloussäännön 3 §:n mukaan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita. Työalojen johtokunnat/johtavat viran- ja toimenhaltijat valmistelevat toiminta- ja taloussuunnitelmansa kirkkoneuvoston antamien ohjeiden pohjalta.

Ehdotukset tulisi jättää taloustoimistoon viimeistään 22.9.2017 mennessä.  Johtosäännön mukaan talouspäällikkö laatii esityksen talousarvioksi. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarviota marraskuussa.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää käynnistää toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan talousarviovuodelle 2018 ja vuosille 2019 – 2020 ja antaa sitä varten liitteen mukaisen ohjeen.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

 

Kirkkoneuvosto 31.8.2017 § 114:

                      ”Ehdotus tarkennetuksi budjettiraamiksi vuodelle 2018 liitteenä nro 3.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.7.2017 § 97 hyväksynyt budjettiraamin vuodelle 2018.

Budjettiraamiin on laatimisen yhteydessä tullut kirjoitusvirhe diakoniatyön tehtäväalueen kohdalle, josta kirkkoherra on antanut palautetta talouspäällikölle. Tehdyssä tarkastuksessa on havaittu, että diakoniatyön tehtäväalueen menoja tulee korottaa yhteensä 40.000 €. Korotus vaikuttaa kokonaisbudjettiin menoja lisäävästi, jolloin budjettiraami ei pysy tasapainossa verotulokehityksen kanssa.  Toisaalta suunnitellun yhden lastenohjaajan toimen vähentäminen vuonna 2018 aiheuttaa tehtäväalueille perhekerhotyö ja pyhäkoulutyö säästöä menoissa, jota ei ole huomioitu raamia laadittaessa, koska talouspäällikölle ei toimitettu lapsityön toimintasuunnitelmaa ajoissa. Raamibudjetin diakoniatyöhön kohdistuvan menojen lisäyksen vaikutusta pystytään vähentämään vastaavasti perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön menoja vähentämällä poistuvien palkkakustannusten vuoksi. Vähennyksen määrä olisi yhteensä noin 30.000 €. Strategiatyöskentelyn edetessä palkkakustannusten jakautuminen eri tehtäväalueiden osalle, tulisi tarkentaa ja palkkausprosenttien jakotaulukko tarkastella uudelleen. Loppukeväällä 2017 budjettiraamia laadittaessa työntekijöiden työpanosten jakautumisesta oli hyvin vähän tietoa saatavana kirkkoherranviran väliaikaisten hoitajien toimesta.

Talouspäällikön päätösehdotus:

Tarkistetaan vuoden 2018 budjettiraamia liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti ja annetaan uusi raami valmisteleville työntekijöille tiedoksi ja käyttöönotettavaksi.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

 

Kirkkoneuvosto 26.9.2017 § 139:

                      ”Ehdotus koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2018 liitteenä nro 2.

                      Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2018 ja päättää ammatil-lisen osaamisen kehittämiseen osallistumisen ajalta maksaa työntekijälle palkan sekä korvata matkakustannukset ja muut osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Matkakorvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Oma auto hyväksytään ainoastaan virkamatkoilla, joihin ei julkisella kulkuneuvolla ole pääsyä tai työajan säästö ylittää ennen tai jälkeen matkan kolmella tunnilla. Koulutussuunnitelma liitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 – 2020.

Käsittely:

Keskusteltiin päivärahan maksamisesta ja todettiin, että mikäli koulutukseen sisältyy lämmin ateria ja täysiylläpito ei päivärahaa ole syytä maksaa, koska lisääntyneitä elantokustannuksia ei synny. Talouspäällikkö pyysi harkitsemaan keittiöhenkilökunnan myöhässä ilmoitettua koulutuspyyntöä lisättäväksi koulutussuunnitelman täytäntöönpano-osaan, koska kirkon henkilöstökoulutustarjon-nassa on yleensä hyvin vähän kiinteistötyöntekijöille suunnattua tarjontaa ja kiinteistöpalaveri pidettiin vasta 25.9.

KN päätös:

Päätettiin lisätä koulutussuunnitelman täytäntöönpano-osaan ajankohtaiskoulutus 3. – 4.10.2018 keittiöhenkilökunnalle (Nieminen/Laaksonen) ruokatrendejä, vinkkejä ja jaksamista keittiöön –koulutus.

Hyväksyttiin täydennetty henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2018 yksimielisesti ja päätettiin ammatillisen osaamisen kehittämiseen osallistumisen ajalta maksaa työntekijälle palkan sekä korvata matkakustannukset ja muut osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli koulutukseen sisältyy lämmin ateria ja/tai täysiylläpito ei päivärahaa makseta. Matkakorvaus suoritetaan julkisten kulkuneuvojen mukaisesti. Oma auto hyväksytään ainoastaan virkamatkoilla, joihin ei julkisella kulkuneuvolla ole pääsyä tai työajan säästö ylittää ennen tai jälkeen matkan kolmella tunnilla. Koulutussuunnitelma liitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2018 – 2020. Muutettu koulutussuunnitelman täytäntöönpano-osa liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2.”

Kirkkoneuvosto 31.10.2017 § 158:

”Jatketaan talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua. Liitteenä nro 4 alustava investointisuunnitelma vuodelle 2018 ja yhteenveto maksettavista palkkioista ja leiri- ja retkimaksuista.

                      Talouspäällikön päätösehdotus:

Valmistellaan talousarvio avustuskäytännöstä, perittävistä palkkioista sekä leiri- ja retkimaksuista vuodelle 2018.

Valmistellaan investointisuunnitelma vuodelle 2018 – 2020. Hyväksytyt asiakirjat liitetään lopulliseen talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle.

 

Käsittely:

Keskusteltiin leiri-, retki- ja ateriamaksuista. Todettiin, että varhaisnuorisotyön leirit ovat saman hintaisia riippumatta niiden kestosta. Todettiin talousarvio varoin avustettavien lähetysjärjestöjen määrän kasvaneen ja samalla avustusten määrän lisääntyneen. Tarkasteltiin investointisuunnitelmaa ja tarkennettiin projektien toteutusvuosia. Heinlahden leirikeskuksen ulkoverhouslautojen paikkamaalaus toteutunee kiinteistötyöntekijän toimesta ja näin saadaan lisäaikaa peruskorjauksen toteuttamiselle.

KN päätös:

Jatkettiin talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua vuosille 2018 - 2020. Pyydettiin kirkkoherraa selvittämään varhaisnuorisotyön leirien hinnanmuodostusta seuraavaan kokoukseen. Avustusten osalta siirrettiin KUA, Kirkon Ulkomaan avun avustus Kansainvälisen diakoniatyön tehtäväalueelle pois lähetystyöstä.  Investointisuunnitelmasta siirrettiin vuodelle 2019 toteutettavaksi Kirkonkylän kappelin seinien kalkkimaalaus, kirkon kattokruunujen puhdistus ja sähköis-tyksen uusiminen sekä Heinlahden leirikeskuksen ulkoverhouslautojen ja räystäslautojen osittainen uusiminen ja huoltomaalaus. Seurakuntakeskuksen takaosan alakerran puuosien uusiminen lisättiin vuoden 2018 investointisuunnitelmaan. Hyväksytyt asiakirjat liitetään lopulliseen talousarvioehdotukseen kirkkovaltuustolle.”

 

Kirkkoneuvosto 31.10.2017 § 161:

                      ”Lähetystyön johtokunta 5.9.2017 § 29:

”Kahvituvan vuokra jyvitetään eri työaloille käytön mukaan. Tällä hetkellä vuokraa maksetaan lähetystyön osalta budjettivaroista 2388 € ja lähetysrahastosta 2457€ (vuodessa). Lisäksi Kahvi-tuvan koneet ja keittiön oheistarvikkeet menevät Kahvituvan tuotosta.

Päätösesitys (kirkkoherra):

Johtokunta esittää neuvostolle, että Kahvituvan vuokra ja keittiön oheistarvikkeet eivät menisi seurakuntalaisten vapaaehtoisesti lähetystyölle antamista avustuksista tai Kahvituvan tuotosta, vaan menisivät kaikki lähetystyön budjettivaroista.

Päätös:

Päätösesityksen mukainen.”

Vuonna 2017 Kahvituvan vuokria on kirjattu lähetystyön alla olevalle Kahvituvan kustannuspaikalle yhteensä 2970,40 €. Budjettivaroista ei kirjauksia ole tehty eikä lähetysrahastosta.  Palvelujen ostoja on kirjattu yhteensä 1.212,37 €. Myyntituottoja, joista on vähennetty alv. on kirjattu yhteensä 4.854,96 €. Tilitettävää lähetysjärjestöille on kertynyt siten 672,19 €.

Kirkkoherran päätösehdotus:

Kustannusten kohdentaminen ei kuulu lähetystyön johtokunnan tehtäviin. Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Käsittely:

Keskusteltiin lähetyskahvilan tuottoon kohdistuvasta Kahvituvan vuokran osuudesta. Todettiin, että kahvilatoimintaan liittyvien kustannusten, kuten elintarvike ja muut liitännäiskulut, vähentäminen kahvilan tuotosta on mahdollista, mutta vuokran osan vähentäminen ei ole suotavaa, vaikkakin tila on vuokrattu pääasiassa juuri kahvilan pitoa varten.

KN päätös:

Todettiin, että kustannusten kohdentamisessa noudatetaan kirkkohallituksen antamaa ohjeistusta, eikä asia kuulu lähetystyön johtokunnan päätettäviin asioihin eikä tehtäviin.  Pyydettiin talouspäällikköä laskemaan lähetystyön talousarvioon 2018 lisättävien vuokrakustannusten määrän, mikäli päädytään vuokrakulut kohdentamaan lähetystyön tehtäväalueelle pois Kahvituvan tehtäväalueelta. Talouspäällikköä pyydettiin tekemään verohallinnolle anomus arvonlisäverovelvollisuuden poistamiseksi kahvilatoiminnan osalta.”

 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu 27.11.2017 antamaan lausuntonsa toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2018 – 2020.  Lausunto esitellään kokouksessa.

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti esityksen Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja esittää kirkkovaltuustolle 27.419,00 euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2018 – 2020. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.

Käsittely:

Talouspäällikkö selvitti, 31.10.2017 kirkkoneuvostossa pyydettyjen, lähetystyön talousarvioon 2018 lisättävien vuokrakustannusten määrän olevan 3685 €, mikäli päädytään vuokrakulut kohdentamaan lähetystyön tehtäväalueelle pois Kahvituvan tehtäväalueelta. Nuorisotyönohjaaja oli täsmentänyt varhaisnuorisotyön leirimaksujen tarkennetut määrät 1. perheen lapsi 35 €, 2. ja seuraavat lapset 18 €. Kevätleiriä ei järjestetä ja syysleirin hinta on 25 €/osallistuja. Yleisperus-teluissa olevat vuoden 2017 luvut osoittivat jäsenmäärän kasvaneen runsaasti, joten niiden paik-kansa pitävyys tulisi vielä tarkistaa. Palkkojen prosentuaalinen jakautuminen taulukon selventämiseksi olisi tulosyksikön perään lisätä tulosyksikön nimi.

 

Yhteistyötoimikunta 27.11.2017 § 78:

”Toimikunta totesi toimintasuunnitelman ja talousarvion hyvin laadituksi ja puoltaa suunnitelmien vahvistamista.”

KN päätös:

Tehtiin talousarviokirjaan seuraavat muutokset: Kahvituvan vuokrat päätettiin sisällyttää lähetystyön tehtäväalueelle (3685 €), korjattiin leirimakujen hinnat ja valtuutettiin talouspäällikkö tarkentamaan vuoden 2017 jäsenmäärät ja korjaamaan tarvittaessa taulukon sekä lisäämään palkkojen prosentuaalinen jakautuminen taulukkoon tulosyksiköiden nimet.

 

Kirkkoneuvosto valmisteli kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti esityksen Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja esittää kirkkovaltuustolle 27.419,00 euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2018 – 2020. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.”

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto valmisteli kirkkojärjestyksen ja taloussäännön mukaisesti esityksen Iitin seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020 ja esittää kirkkovaltuustolle 27.419,00 euroa alijäämäisen talousarvion hyväksymistä ja toiminta- ja taloussuunnitelman vahvistamista vuosille 2018 – 2020. Alijäämä esitetään katettavaksi edellisten vuosien yli/alijäämätililtä.

 

Käsittely:

Yleiskeskustelussa nostettiin esille strategiatyöskentelyn aikataulu siten, että kaivattiin tietoa seurakunnan tulevaisuuden näkymistä seurakuntayhtymään, rovastikuntaan ja hiippakuntaan kuulumisen suhteen, jotta näitä asioita voitaisiin nostaa esiin vaaliteemoissa vuonna 2018. Tiukkenevassa taloudellisessa tilanteessa toivottiin määrärahoja pystyttävän ohjaamaan erityisesti lasten ja nuorten kasvattamiseen.

Toimintasuunnitelmissa kiinnitettiin huomiota koulu-ja oppilaitostyön haasteisiin yhteistyössä kunnan koulutoimen kanssa.

Kansanlaulukirkkoa kaivattiin ja pyhäkoulutyön uudelleen järjestämistä ja mukauttamista nykypäivän tarpeisiin, kuten some ja kirjepyhäkoulu. Lähetyssihteerin toimen kokoaikaistamisella pystyttäisiin vastaamaan perhekerhojen ja pyhäkoulun lisääntyneisiin haasteisiin lastenohjaajien määrän vähennyttyä.

Diakoniatyön osalta tiedusteltiin testamenttirahaston tilannetta, kun kustannuspaikka ei näkynyt talousarviossa. Talouspäällikkö kertoi, ettei rahastoa ole vielä päästy perustamaan, koska perukirjanrekisteröinti viipyy, mutta kustannuspaikka on jo perustettu.  Taloushallinnon sosiaalimaksujen määrää ihmeteltiin.

Maa-ja metsätalouden hakkuumääristä käytiin keskustelua metsätaloussuunnitelmassa määritel-tyjen vuosittaisten hakkuiden määrää tulisi nyt lisätä, kun kuusen hinta on korkealla, jotta vanhoista myrskyllä kaatuvista ja tuhohyönteisille alttiista puusta saataisiin hyvä hinta.

Investointiosaa käsiteltäessä valtuutettu Ikonen teki ehdotuksen Seurakuntakeskukseen rakennettavan työtilan investoinnin poistamisesta suunnitelmasta, koska ei nähnyt kahden työhuoneen ja vastaanottotilan ja varaston käsittävän tilan olevan tarpeellinen vähäisten (yhteensä 195 käyntiä/2 työntekijää vuonna 2016) vastaanottokäyntien vuoksi. Kirkkoherra kertoi tilan tarpeen olevan akuutti ja vievänsä asian työsuojeluasiana aluehallintovirastoon, jos tila-asiaa vielä pitkitetään.

Ikosen ehdotus ei saanut kannatusta ja raukesi.

 

                      KV päätös:

Merkittiin tiedoksi käsittelyssä ilmenneet näkökohdat. Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

6.

MUUT ASIAT

§ 45

Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                    Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

 

Valtuutettu Ikonen tiedusteli, miksi kirkossa ei ollut Suomen lippua itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa. Kirkkoherra kertoi, ettei ole tapana ollut pitää lippua kirkossa. Ikonen tiedusteli, miksi kolehdin kantajista ei ollut sovittu etukäteen, vaan seurakuntamestarin sijainen tuli häntä pyytämään kantajaksi suoraan salista. Kolehdin kanto onnistui hyvin, mutta kolehti virsi oli niin lyhyt, että kiire meinasi tulla. Useilla paikkakunnilla partiolaiset osallistuvat kolehdin kantamiseen. Kirkkoherra kiitti Ikosta kolehdin kantamisesta. Valtuutettu Similä kertoi, että partiolaiset olisivat mielellään kantaneet kolehdin, jos vain olisi pyydetty.

 

                                    KV päätös:

                                    Merkittiin tiedoksi.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

7.

MAHDOLLISET ALOITTEET

§ 46

Valtuutettu Mäntynen teki valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut kaksi valtuutettua hänen lisäkseen Kirkonkylän seurakuntatalon myymiseksi vuonna 2018 – 2019. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

 

Valtuutettu Ikonen teki valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut neljä valtuutettua hänen lisäkseen diakonia- ja lähetystyönjohtokuntien yhdistämiseksi. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 2.

 

Valtuutettu Similä teki valtuustoaloitteen, jonka oli allekirjoittanut viisi valtuutettua hänen lisäkseen investointityöryhmän perustamiseksi. Aloite liitettiin pöytäkirjan liitteeksi nro 3.

 

                                    Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                    Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

 

         KV päätös:

         Puheenjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

8.

TIEDOTUSASIAT

§ 47

 Ilmoitusasiat

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on 12.12.2017 vahvistanut Iitin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön. Kirkkoherra luki pääkohdan päätöksestä.

Kirkkoherra kertoi lähetystyön uusitusta palvelusopimuksesta. Lähettimme Kaija Grundellin työjakso päättyi ja hän palasi kotimaahan. Uudeksi nimikkolähetiksi otettiin Thaimaassa työskentelevät Satu ja Ilkka Koivisto.

Kirkkoherra esitti piispantarkastuksen ohjelman ja kehotti luottamushenkilöitä merkitsemään ajankohdan kalentereihinsa.

Onniteltiin vuoden 2017 aikana merkkipäiviään viettäneitä valtuutettuja Helminen, Nordman, Pasila ja Salonen ja ojennettiin heille kukat.

Kirkkoherra kutsui valtuutettuja joulun ajan tilaisuuksiin.

 

                                    Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                    Merkitään tiedoksi.

 

         KV päätös:

         Merkittiin tiedoksi.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

9.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

§ 48              

                                      Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen. Lopuksi veisattiin virsi 7: 3-4 sekä lausuttiin yhdessä Herran siunaus.

 

                      KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA

Hanna Savelainen                                      Iiris Mäenpää

                      puheenjohtaja                                            sihteeri

                     PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

                      Kausalassa 18.12.2017

                      Virve Helminen                                         Kari Vaalgamaa

                      Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

                      19.12.2017 - 19.1.2018 klo 9 – 12.

                      Mikko Pelkonen

                      kirkkoherra

 

Iitin seurakunta                                                                                   VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto                                                                                    Kokouspäivämäärä                         Pöytäkirjan pykälä

                                                                                                                14.12.2017                                            48

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen

perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 40,41,42,43,45,46,47 ja 48

 

 

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon[1].

 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

  

VALITUSOSOITUS

Valitus-

viranomainen

ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

 • Itä-Suomen hallinto-oikeus

 

Käyntiosoite: Minna Chanthin katu 64, Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)

Faksi: 029 56 42501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Asiakaspalvelu avoinna 8.00 – 16.15

 

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:   44

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika

 

30 päivää

 

30 päivää

 

 

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

 

 • Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli

Telekopio: (015) 321 6016

Sähköposti:

 

                     

 

 

Valitusaika

 

30 päivää

 

 • Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

Telekopio: 09-1802 350

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

 

 

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto

Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)

Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

 

30 päivää

 

 

30 päivää

 

Muutoksenhaku-ajan laskeminen

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

 

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

 

Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus-

asiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikeuden-

käyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.