KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika                             Tiistaina 10. lokakuuta 2017 klo 19.00 – 19.55

Paikka                         Seurakuntakeskus, Kausala

Läsnä                          Savelainen Hanna, puheenjohtaja              

                                    Aalto Lilli, varajäsen

                                    Alatalo Liisa, varajäsen

                                    Alestalo Riitta,  jäsen                           

                                    Helminen Virve,  jäsen                           

                                    Ikonen Veikko,  jäsen                           

                                    Mikkola Taina, jäsen                                                                           

                                    Mäntynen Timo, jäsen

                                    Nordman Jari, jäsen   

                                    Pasila Olli,  jäsen

                                    Pekkola-Virtanen Minna,  jäsen               

                                    Pethman Raili, jäsen   

                                    Reiman Heikki, varajäsen

                                    Ristola Juhani, jäsen

                                    Saarelma Markku,  jäsen               

                                    Salonen Irmeli,  jäsen   

                                    Vaalgamaa Kari, jäsen

                                    Mäenpää Iiris, sihteeri                                              

Lisäksi                        Pelkonen Mikko, kirkkoherra

Poissa                         Honko Niina

                                    Kare Terhi

                                    Luoma-aho Maria

                                    Nikula Juha

                                    Similä Pauli                             

1.

KOKOUKSEN AVAUS, ALKUHARTAUS

        § 29

  Kirkkoherra piti alkuhartauden, jossa veisattiin virsi 186:1-2. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2.

     KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

        § 30

       Kokouksesta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille 2.10.2017 lähetetyllä kutsulla asialuetteloineen. Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 2.10. – 10.10.2017. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu Iitinseudussa 9.10.2017.

           

            Puheenjohtajan päätösehdotus:

             Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

            Päätösvaltaisuus todetaan nimenhuudolla. 

 

            KV päätös:

            Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisuus todettiin nimenhuudolla. Läsnä

oli 17 valtuutettua, joista 14 varsinaista jäsentä ja 3 varavaltuutettu.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

§ 31

                      Puheenjohtajan päätösehdotus:

                      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan

                     perjantaina 13.10.2017 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 – 12.00.

 

                     KV päätös:

                     Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 13.10.2017 kirkkoherranvirastossa klo 9.00 –

                     12.00 ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Vaalgamaa ja Veikko Ikonen.

4.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

§ 32

                               Puheenjohtajan päätösehdotus:

                     Kirkkovaltuutetuille lähetetty asialista hyväksytään työjärjestykseksi.

 

                      KV päätös:

Asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

5.

KIINTEISTÖTARKASTUKSEN JA HAUTAUSMAIDEN KATSELMUKSEN MUISTIO

§ 33

                      Kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio liitteenä nro 1.

                      Kirkkoneuvosto 26.9.2017 § 136:

                      ”Talouspäällikön päätösehdotus:

Hyväksytään muistio ja merkitään tiedoksi. Annetaan muistio kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Käsittely:

Keskusteltiin muistion sisällöstä ja yksityiskohtaisuudesta. Todettiin, että muistio toimii hyvin investointisuunnitelman laadinnan apuna ja luottamushenkilöille kiinteistöjen tilan seuraamisen välineenä silloinkin, kun eivät pääse itse osallistumaan varsinaiseen katselmukseen. Muistion yksityiskohtaisuutta pidettiin hyvänä asiana. Kirkkoherra ehdotti muutosta sivulle 4 kappaleen neljä alkulauseeseen.

KN päätös:

Päätettiin muuttaa muistion sivulle 4 neljännen kappaleen alku: Kirkkoherra ehdotti kappelista luopumista ja siunaustoimitusten siirtämistä kirkkoon muotoon: Keskusteltiin kirkkoherran aloitteesta kappelista luopumisen mahdollisuudesta ja siunaustoimitusten siirtämisestä kirkkoon.

Hyväksyttiin katselmuksen muistio ed. korjauksella yksimielisesti ja merkittiin se tiedoksi. Annetaan muistio kirkkovaltuustolle tiedoksi. Korjattu kiinteistötarkastuksen ja hautausmaiden katselmuksen muistio liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 1.”

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi.

 

Käsittely:

Käytiin yleiskeskustelu, jossa kiinnitettiin huomiota vanhan alttaritaulun sijoittamisesta kirkon kuoriin, alttaripöydän irrottamisesta ja kirkon käytävämaton väristä sekä seurakuntakeskuksen työtilajärjestelyistä.

 

KV päätös:

Merkittiin tiedoksi.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei voi tehdä valitusta KL 24 luvun 5 §:n ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan valmistelua ja täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

6.

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

§ 34

                     Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 12.9.2017 § 423 liitteenä nro 2.

                     Kirkkoneuvoston ehdotus Kirkkoneuvostonohjesäännöksi liitteenä nro 3.

Kirkkoneuvosto 26.9.2017 §140:

”Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 12.9.2017 jättänyt vahvistamatta Iitin

kirkkoneuvoston toukokuussa kirkkovaltuustossa käsitellyn ohjesäännön. Ohjesääntöä ei pidetä tarkoituksenmukaisena ja tuomiokapituli kiinnittää huomiota asian valmisteluun. Päätöksessä todetaan: ”Iitin seurakunnan nykyinen, voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on varsin uusi – se on vahvistettu tuomiokapitulissa 5.8.2014. Uusi kirkkoneuvoston tuomiokapituliin vahvistettavaksi toimitettu ohjesääntö poikkeaa voimassa olevasta ohjesäännöstä kahden pykälän osalta. Pykäliin 12 § ja 13 §, on tehty muutoksia.

Pykälään 12 on tehty seuraavat talouspäällikön ratkaisuvaltaa lisäävät muutokset:

- päättää tileistä

- myöntää osittain tai kokonaan vapautus seurakunnalle tulevien maksujen, korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta, lukuun ottamatta kirkollisveroja.

- päättää Kirkon Palvelukeskukseen annettavista käyttöoikeuksista ja niiden laajuudesta.

- päättää kaluston myymisestä tai lahjoittamisesta sekä kalustoluettelosta poistamisesta.

- antaa lupia polttopuiden keräämiseen ja veneiden pitoon seurakunnan omistamilla metsätiloilla

- Lisäksi kohtaan 12 § 2) lisätty: ja vuosisidonnaiseen palkanosaan vaikuttavan muun kuin seurakuntapalveluksen osalta harkintansa mukaan 50 %.

Pykälään 13 on tehty seuraava muutos:

- Viranhaltijoiden ratkaisuvalta pykälät 11 ja 12 siten, että kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelolla ei enää tehdä lakiin tahi virka- ja työsopimukseen perustuvista virkavapauksista tai työlomista, joiden osalta seurakunnalla ei ole harkintavaltaa kirjallisia päätöksiä, vaan hyväksyntä hoidetaan sähköisellä hyväksynnällä henkilöstöhallinnon sovelluksessa 1.1.2017 lukien. Sähköisistä päätöksistä ei lähetetä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle päätösotetta, koska päätöksissä ei käytetä harkintaa eikä niistä anneta muutoksenhakuohjetta. Sähköiset päätökset viedään tiedoksi suoraan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Tuomiokapituli toteaa, että vahvistettavaksi toimitettuun ohjesääntöön tehdyt lisäykset ovat osittain tarpeettoman yksityiskohtaisia. Esimerkiksi mainintoja siitä, että talouspäällikkö antaa luvan polttopuiden keräämiseen ja veneiden pitoon seurakunnan omistamilla metsätiloilla, ei ole tarvetta mainita kirkkoneuvoston ohjesäännössä.

Vahvistettavaksi toimitetussa kirkkoneuvoston ohjesäännössä on lisäksi muita kohtia, joiden ilmaisua on syytä tarkentaa. Esimerkiksi 11 §:n kohta f) on varsin epäselvä. Mainitussa kohdassa ei ole myöskään tarpeellista toistaa virkaehtosopimuksessa mainittuja ohjeistuksia.

Päätöksenteossa tarvitaan viranhaltijoilta ja luottamushenkilöiltä kykyä keskustella sekä menettelyä että tarkoituksenmukaisuutta koskevista kysymyksistä avoimesti ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kirkkoneuvoston ohjesääntö on merkittävä seurakunnan toimintaa ohjaava dokumentti ja sitä on syytä valmistella yhteistyössä. Ohjesäännön viranhaltijavalmistetussa korostuu kirkkoherran ja talouspäällikön yhteistoiminta.

Tuomiokapituli kiinnittää huomiota Iitin seurakunnan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi toimitetun ohjesäännön valmisteluaikatauluun. Iitin seurakunnalla oli tiedossa, että uusi kirkkoherra aloittaa viranhoidon kesäkuun alkupuolella. Iitin seurakunnan kirkkoneuvosto on kuitenkin osaltaan hyväksynyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 10.5.2017. Kirkkovaltuusto hyväksyi osaltaan ohjesäännön 22.5.2017. Uusi kirkkoherra sai virkamääräyksen Iitin kirkkoherran virkaan 5.6.2017 lukien. Tuomiokapitulin käsityksen mukaan olisi ollut tarkoituksenmukaista odottaa, että uusi kirkkoherra olisi voinut osallistua ohjesäännön valmisteluun.”

 

Kirkkoherra on laatinut em. palautteen, sekä kirkkohallituksen laatiman malliohjesäännön ja hyväksytyn ohjesäännön pohjalta uuden esityksen kirkkoneuvoston ohjesäännöksi liite 3.

 

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle oheisen, korjatun ohjesäännön hyväksymistä ja toimittamista edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

Käsittely:

Keskusteltiin kirkkoneuvoston ohjesäännön erilaisuudesta aikaisempaan ohjesääntöön verrattuna. Todettiin, ettei malliohjesääntö ei välttämättä palvele kaikkien seurakuntien tarvetta, vaan paikalliset tarpeet tulisi pystyä huomioimaan. Ehdotuksessa mainittu puheenvuorojen pituuden rajoittaminen kahteen minuuttiin koettiin liian lyhyeksi ajallisesti. Tarve pitempiin puheenvuoroihin saattaa ilmetä. Ehdotuksesta poistettu vapapuheenjohtaja koolle kutsumismahdollisuus puhututti. Keskusteltiin myös kirkkoneuvoston euromääräisten rajojen merkitsemisestä lähinnä talouspäällikölle siirretyn päätösvallankäytön osalta. Todettiin kirkkoneuvostolla olevan paljon asioita käsiteltävänään ja ohjesäännöllä käsiteltävien asioiden määrään voitaisiin vaikuttaa delegoimalla päätösvaltaa viranhaltijoille. Lopuksi mietittiin metsänmyynnin delegoimista talouspäällikölle metsäsuunnitelman mukaisen ja talousarvioon merkittyjen määrärahojen osalta. Esitettiin toive, että kirkkovaltuustolle annettaisiin tuomiokapitulin päätös liitteenä. 

KN päätös:

Päätettiin muuttaa kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luku 6 §:n toisen kappaleen teksti: …, että puheenvuoro voi kestää enintään kaksi (2) minuuttia muotoon: että puheenvuoro voi kestää enintään viisi (5) minuuttia. Lisäksi 4 luku 12 § lisättiin kohta 8) päättää kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa vahvistetun metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisesta metsän myynnistä (vahvistetun metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukainen metsän myynti);

 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle täydennetyn kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä ja toimittamista edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uudistettu kirkkoneuvoston ohjesääntö liitetään pöytäkirjan liitteeksi nro 3.”

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksymistä ja toimitta-mista edelleen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

Käsittely:

Keskusteltiin kirkkoneuvoston ohjesäännöstä.

Valtuutettu Ikonen esitti kysymyksen, mikä ehdotetussa kirkkoneuvoston ohjesäännössä on muuttunut toukokuussa 2017 hyväksytystä ohjesäännöstä. Ikonen ehdotti kirkkoneuvoston ohjesääntöehdotukseen seuraavaa 1. muutosta kohtaan 2 luku 4 § Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja (kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2005 7.1.2005 mukaisesti).  Ikosen 2. muutosehdotus kohtaan 3 luku 10 § lisäykseksi kirkkoneuvoston tehtäviin: irtaimen omaisuuden lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 10.000 euroa sekä toista lisäystä: hyväksyä seurakunnassa maksettavat toimituspalkkiot (molemmat mukana toukokuisessa kirkkoneuvoston ohjesäännössä).  Ikosen 3. muutosehdotus kohtaan 4 luku viranhaltijoiden ratkaisuvalta 11 § kirkkoherra lisäys kohta 2: Antaa ohjeet seurakunnan tilojen käytöstä lukuun ottamatta kirkkoa, jonka käyttämisestä kirkkoherra ja kirkkoneuvosto päättävät yhdessä. Valtuutettu Pasila kannatti Ikosen muutosehdotuksia 1 ja 3 lisättäväksi kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Ikosen muutosehdotusta 2 ei kannatettu ja Ikonen veti ehdotuksensa 2 pois.  

 

Puheenjohtaja totesi esitetyn kaksi kannatettua lisäysehdotusta Ikosen ehdotus 1 ja 3 sekä totesi äänestyksen tarpeelliseksi. Päätettiin suorittaa kaksi äänestystä. Äänestystavaksi valittiin kädennosto äänestys. Puheenjohtaja pyysi ensiksi niitä henkilöitä, jotka kannattavat Ikosen 1. ehdotusta nostamaan kätensä ylös. Valtuutetut Aalto, Alatalo, Alestalo, Helminen, Ikonen, Mikkola, Mäntynen, Pasila, Pekkola-Virtanen, Pethman, Ristola ja Saarelma kannattivat Ikonen 1. ehdotusta. Seuraavaksi puheenjohtaja pyysi niitä henkilöitä nostamaan kätensä, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta. Valtuutetut Nordman, Salonen, Savelainen ja Vaalgamaa nostivat kätensä ylös. Yksi valtuutettu ei nostanut kättään kummalekaan ehdotukselle. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen äänin 12 – 4 valittiin päätökseksi Ikosen 1. ehdotus.

 

Jatkettiin äänestystä. Puheenjohtaja pyysi ensiksi niitä henkilöitä, jotka kannattavat Ikosen 3. ehdotusta nostamaan kätensä ylös. Valtuutetut Aalto, Alatalo, Alestalo, Helminen, Ikonen, Mikkola, Mäntynen, Nordman, Pasila, Pekkola-Virtanen, Pethman, Reiman, Ristola, Saarelma ja Vaalgamaa kannattivat Ikonen 3. ehdotusta. Seuraavaksi puheenjohtaja pyysi niitä henkilöitä nostamaan kätensä, jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta. Valtuutetut Salonen ja Savelainen nostivat kätensä ylös. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen äänin 15 – 2 valittiin päätökseksi Ikosen 3. ehdotus.

 

KV päätös:

Kirkkovaltuusto hyväksyi muutetun kirkkoneuvoston ohjesäännön ja päätti toimittaa sen Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Hyväksytty kirkkoneuvoston ohjesääntö päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi nro 1.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen alistusasiassa Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille.

7.

ESITYS TULOVEROPROSENTIKSI VUODELLE 2018

§ 35

Liitteenä nro 4 selvitys verotulojen kehityksestä ja arvio vuoden 2018 tuloista.

 

Kirkkoneuvosto 31.8.2017 § 121:

                      ”Kirkkolain 15 luku: ”2 § (21.12.2012/1011) Kirkollisvero

Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voi myöntää vapautuksen kirkollisverosta siten kuin siitä erikseen lailla säädetään.

3 § (21.12.2012/1011)

                      Tilivelvolliset

                      Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija:

1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen

2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon

3) jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;

4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

 

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

Tuloveroprosentti tulee ilmoittaa verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan verohallitukselle  viimeistään marraskuun alussa. Tuloveroprosentti on vuodesta 2002 ollut 1,65 %.

 

 

                      Talouspäällikön päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %.

Käsittely:

Todettiin, että tuloveroprosentin määrittäminen näin aikaisessa vaiheessa, kun valtionbudjettiriihi on vielä kesken, eikä sieltä tulevia ohjeistuksia vielä tiedetä, saattaa vaikuttaa verotulopohjan muodostumiseen. Syksyksi sovittu kokousaikataulu edellytti asian valmistelua näin varhaisessa vaiheessa. Todettiin, että aikataulullisesti ehditään nopea muutos tarvittaessa tekemään vielä seuraavassa kokouksessa.

KN päätös:

Talouspäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.”

 

Kirkkoneuvoston päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 tuloveroprosentiksi edelleen 1,65 %.

 

KV päätös:

Kirkkoneuvoston päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

8.

MUUT ASIAT

§ 36               Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                    Merkitään tiedoksi ja annetaan tarvittaessa kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

 

                      KV päätös:

                      Muita asioita ei ollut.

9.

MAHDOLLISET ALOITTEET

§ 37              

Valtuutettu Ikonen teki aloitteen, jonka oli allekirjoittanut kahdeksan henkilöä hänen lisäkseen, että tulevien vuosien aikana etenkin talvisin pyrittäisiin järjestämään useampia jumalanpalveluksia kirkkomme sijasta seurakuntakeskuksessamme etenkin seurakuntamme iäkkäimpien jäsenten jumalanpalveluksiin pääsemisen helpottamiseksi.

 

Valtuutettu Ikonen teki aloitteen, jonka oli allekirjoittanut kuusi henkilöä hänen lisäkseen, että tulevankin vuoden aikana tullaan toteuttamaan ainakin yksi mielellään kaksikin kertaa viime juhannuksena toteutettu kansanlaulu-kirkko.

 

Valtuutettu Mäntynen teki aloitteen, jonka oli allekirjoittanut hänen lisäkseen Veikko Ikonen ja Kari Vaalgamaa, että selvitettäisiin kirkon kiviaidan vieressä sijaitsevan varastorakennuksen uutta sijoituspaikkaa uuden hautausmaan varastorakennuksen yhteyteen em. ratkaisulla vältymme kaavamuutos prosessilta, lisäksi säästöä syntyy toimintojen keskittämisestä. Vanhan hautausmaan pienkaluston ym. tarvikkeiden säilytystarve voidaan ratkaista alle 10 m² suuruisella valmiilla varastokopilla.

 

Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                    Merkitään tiedoksi ja annetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.

 

         KV päätös:

Merkittiin tiedoksi tehdyt aloitteet ja annetaan ne kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi. Aloitteet liitettiin pöytäkirjan liitteiksi 2,3 ja 4.

10.

TIEDOTUSASIAT

§ 38

                     Ilmoitusasiat

 • Kirkkoherra ilmoitti, että toimintapuolen asiat voisi hoitaa aloitteiden sijasta soittamalla kirkkoherralle, jotta asiat saataisiin etenemään vähemmällä hallinnollisella käsittelyllä.
 • Kirkkoneuvosto on myöntänyt Raila Nordlundille eron lastenohjaajan toimesta 1.11.2017 alkaen.

 • Seurakunnassakin olisi tärkeää pyrkiä aktiivisesti eroon yksisuuntaisesta tiedotuksesta kohti monenvälistä viestintää; pyydämmekin luottamushenkilöitä osallistumaan aktiivisesti seurakunnan tapahtumaviestintään sekä sanoman välitykseen sosiaalisen median kautta.

 • Strategiaryhmä kokoontuu huomenna, ja siihen liittyen kysyisin, onko valtuutetuilla mahdollisuuksia/halua osallistua strategiatyöhön sosiaalisen median, esim. Facebook-ryhmän kautta.

 • Ensi sunnuntaina 15.10. pidetään perhemessu klo 10 Iitin kirkossa, tervetuloa!

 

                                      Puheenjohtajan päätösehdotus:

                                      Merkitään tiedoksi.

 

            KV päätös:

            Merkittiin tiedoksi.      

11.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

§ 39

                                   Kirkkovaltuusto antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen.  Lopuksi veisattiin virsi 548 sekä lausuttiin yhdessä Herran siunaus.

 

                      KIRKKOVALTUUSTON PUOLESTA

Hanna Savelainen                                      Iiris Mäenpää

                      puheenjohtaja                                            sihteeri

                      PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU JA HYVÄKSYTTY

                      Kausalassa 13.10.2017

                      Kari Vaalgamaa                                         Veikko Ikonen

                      Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Iitin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

                      16.10. - 15.11.2017 klo 9 –12.

 

Iitin seurakunta                                                                                   VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto                                                                                    Kokouspäivämäärä                         Pöytäkirjan pykälä

                                                                                                                10.10.2017                                            39

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen

perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 29,30,31,32,33,36,37,38 ja 39

 

 

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

 1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon[1].

 

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

 

  

VALITUSOSOITUS

Valitus-

viranomainen

ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

 • Itä-Suomen hallinto-oikeus

 

Käyntiosoite: Minna Chanthin katu 64, Kuopio

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42500 (vaihde)

Faksi: 029 56 42501

Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Asiakaspalvelu avoinna 8.00 – 16.15

 

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 35

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valitusaika

 

30 päivää

 

30 päivää

 

 

Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

 

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

 

 • Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: 34

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50100 Mikkeli

Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli

Telekopio: (015) 321 6016

Sähköposti:

 

                     

 

 

Valitusaika

 

30 päivää

 

 • Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki

Telekopio: 09-1802 350

Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

 

 

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto

Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)

Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

 

30 päivää

 

 

30 päivää

 

Muutoksenhaku-ajan laskeminen

 

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

 

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

 

Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus-

asiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

 

Oikeuden-

käyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000 euroa arvoltaan alle 1 miljoonan euron hankintaa koskevassa asiassa, jollei lain 4-7 §:stä muuta johdu. Arvoltaan vähintään 1 miljoonan euron ja sitä suuremmissa hankinnoissa oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa määräytyy lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.

 

 

 

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.